islami rüya yorumları

ALLAH YOLUNDA NÖBET

Rüyada, Allah yolunda nöbet tuttuğunu görmek, taat ve ibadete devama ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, Resûl-i Ekrem'in sünnetine uymaya ve Hak'tan korkmaya delalet eder.
Bir kimse rüyada cihada çıktığını veya nöbet beklediğini görse, o kişinin hayır üzere olduğuna delalet eder..
Rüyada Allah'tan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve rızkının genişliğine delalet eder.
Allahu Teala'nın kendisini tehdit ettiğini görmek, günah ile tabir olunur. O kimse hemen kendisine gelmeli ve tevbe etmelidir.

ABA GÖRMEK

Rüyada aba görmek, yolculuğa delalet eder. Üzerine bir aba giymiş olduğunu görmek, rızka, ferah kazanca ve saadete delalet eder. Yine bir aba giymiş olduğunu görmek, hiç beklenmeyen bir yerden gelecek menfaat ile tabir olunur.

ABANOZ AĞACI

Rüyada Abanoz ağacı görmek, kuvvet ve dirayete delalet eder. Diğer bir tabire göre de uzak bir yere seyahete delalet eder...

ABDEST ALMAK

Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zor müşküllerin halline delalet eder. Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkAr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur. Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarıdır.
imam Nablusî buyuruyor ki: - Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Yine rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Namaz kıldığını görse, keder ve üzüntüden halas olur ve gamdan kurtulur... Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alamettir. Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kudsiyete delalet eder. Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selamete delalet eder. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delalet eder...
Nablusî demiştir ki: "- Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teala tarafından nail olunacak himayeye delalet eder." Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına delalet eder. yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delalet eder... Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek, arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına malik bulunacağına delalet eder. Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek ise, gam ve kedere düşmekle tabir olunur...

ABiDE

Rüyada abide görmek şark cihetine sefere işarettir.

ABDEST BOZMAK

Beladan, sıkıntıdan, kederden kurtulmaya delalet eder. Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, üzüntülerin gideceğine alamettir. Zengin ise malının zekatını verir. Bir kimse rüyada kendisinden kuru bir şey çıkmakla abdesti-nin bozulduğunu görse, sıhhat ve afiyeti için malını harcayacağına delalet eder.. Kişinin rüyada abdest yaptığı yeri bilmemesi, malını boş yere harcamakla tabir olunur. Yine bir yere abdest edip üzerini toprakla örttüğünü görmek, bir malı bir yere gizlemeğe delalet eder.

ABDESTHANE

Abdesthanenin görülmesi, hazineye ve içerisine mal konulan eve ve zenginliğe delalet eder. Rüyada küçük abdest yaptığını görmek, keder ve üzüntülerin gideceğine alamettir. Bu kimse nisaba malik ise malının zekAtını vermek kendisine nasip olur.

ABLUKA

Rüyada abluka, yani muhasara görmek, korkulu bir haber ile tabir olunur. Kendi oturduğu meskenin düşmanlar tarafından muhasara edildiğini görmek, hiç beklenmeyen bir yerden yardım ve para elde edeceğine delalet eder..

AB-I HAYAT

Ebedî dirilik suyunu içtiğini görmek, hasta ise şifa bulmaya, değilse, hayatı müddetinçe ağır bir hastalığa uğramayacağına delalet eder..

ABRAŞ

Rüyada abraş görmek, hoşa gitmeyen bir şeyle karşılaşmaya delalet eder. Kendi yüzünün Abraş olduğunu görmek, zevcesi ile arasında münakaşaya delalet eder... Dost ve ahbaplarından birinin Abraş olduğunu görmek ise, o kişi ile dostluğun bozulacağına işarettir..

ACEM

Rüyada tanımadığı, yani yabancı bir adamı görmek, yeni bir arkadaşa delalet eder. Bazı kere de Acem görmek, ticaretle tabir olunur. Yine rüyasında yabancı bir adamla konuştuğunu görmek, ticaret hayatına atılmaya delalet eder..

ACEMiCE

Rüyada acemice işler yaptığını görmek ve bir meseleyi bozmak, hayatta muvaffak olmamakla tabir olunur.

ACENTA

Bir acentadan bilet aldığını gören kimse, sevdiği birine acı çektirir. Veya bir dostunu kaybeder..

ACELECiLiK

Acele işler şeytandandır. Rüyada acelecilik ettiğini görmek iyiye işaret değildir. Acele ile iş yaptığını görmek de, pişmanlığa delalettir.
Bazıları demişlerdir ki; - Dine ait bir şeyde acele ettiğini görmek iyidir. Dünyaya ait bir işte acele etmek ise bunun zıddıdır. MeselA ere müstehak olan bir kızı evlendirmek, bu hususta acele etmek evladır.
Kirmani demiştir ki: - Rüyasında acele etmeyip itidal üzere hareket eylediğini gören, selametle maksadına nail olur.. ibn-i Sîrîn hazretleri de: Acele, rüyada nedamete işarettir, buyurmuştur..

ACI BAKLA

Rüyada acı baklanın tazesini görmek, yorgunluk ve meşakkata delalet eder. Bazı kere de amelsiz ve neticesiz ilim ile tabir olunur.

ACIKMAK

Rüyada aç olduğunu gören kişi günahkArdır. Derhal kendisine gelip günahlarına tevbe etmeli ve nedamet duy malıdır. Alim bir adamın rüyada acıktığını görmesi, kötü amele işarettir.
Cafer-i Sadık hazretleri buyururlar ki; - Açlık rüyası dört şekilde tabir olunur;
a) Hayır,
b) Hırs,
d) Günah,
c) Tama', yani uzun emel.
Devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, o milletin zelil ve perişan olmalarına alamettir. Ve o kişilerin milletin malına göz dikmelerine delalet eder.. Rüyada karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören kimse, hırs ve uzun emelden istifade edemez ve ömrünce hayıra eremez. ilim ve irfan sahibi birinin rüyada acıkmış olduğunu görmesi, derecesinin düştüğüne işarettir.. Yine rüyada açlık, zühd ve takva ehli için oruca delalet eder. bazen da takvaya, zikir ve şükre nailiyete işarettir.
Mağribî demiştir ki: - Rüyada aç olduğunu görüp karnını iyi bir yemekle doyuran kimse, tevbede sebat eder.. Rüyada uzun uzadıya acıktığını görmek, fakirlikten sonra nimete nailiyete işarettir. Bazı kere de açlık, kıtlığa, tecavüz etmeğe ve fakirliğe delalet eder.

ACIMAK

Rüyada yetime ve fakire karşı acıdığını görmek mağfirete, kendisinin acıdığını görmek, gufrana, ilAhî rahmetin üzerine nail olduğunu görmek, nimete ve rızkın artmasına delalet eder.. Kendisini Rahîm, çok merhametli ve sevinçli halde görmek, Kur'an-ı Kerim'i hıfza delalet eder.

ACVE (Medine'de yetişen bir hurma cinsi)

Rüyada bu hurmayı görmek, temiz, pak, helal ve sayısız mala delalet eder. Yine bu hurmanın kurusunu görmek, hastalıktan şifaya işarettir.

ACI ŞEYLER

Rüyada acı şeyler yediğini görmek, keder ve kötürümlükle tabir olunur. Rüyada acı biber yediğini görmek, biberler taze ve yeşil ise, sıhhat ve afiyete, dövülmüş halde kara veya kırmızı biber ise, fena bir haber almaya delalet eder.

ACUZE (yaşlı kadın)

Rüyada çirkin ve yaşlı bir kadın görmek, uzun ömre delalet eder. Bazı kere de dünyalığa işarettir.

AÇ BiR ADAM

Rüyada yardıma muhtaç aç bir adam görmek, ona yardım etmeye, açın elinden yiyeceğini aldığını görmek, yardım şöyle dursun, onun aleyhinde bulunmaya delalet eder.

AÇGÖZLÜ

Rüyada birini veya kendini aç gözlülük halinde görmek, hafif bir hastalığa işarettir.

AÇIKGÖZ

Rüyada açıkgöz birini görmek, sabırsızlığa işarettir. Bazı kere de hırs ve tama' ile tabir olunur..

AÇILIŞ

Rüyada herhangi bir yerin açılışını görmek veya orada bulunmak, ferah ve iyi günlere delalet eder...

AÇMAK

Bir kimsenin rüyada bir kilit veya kapı açtığını görmesi, rızkın kolay kazanılacağına işarettir.

AD (isim)

Kişinin rüyada isminin değiştiğini görmesi, hayra, saadet ve selamete işarettir. Güzel bir isimle kendisine hitap edildiğini görmek, izzet ve şerefe delalet eder. Kör, topal, aksak ve sevimsiz bir isimle hitap edildiğini görmek, çirkin bir nam ile anılmaya delalet eder..

ADA

Rüyada ada görmek, ele girecek para ile tabir olunur. Adaya çıkmak, adadan bir şey almak, mirasa konmaya işarettir. Kendisi tarafından adaya bir şey götürmek ise, veraset ilamı almaya delalet eder. Rüyada bir adadan ayrıldığını görmek, malın zarara uğrayacağına işarettir.

ADAK

Kişinin rüyada bir şey adadığını görmesi, hayırlı bir işe önder olacağına işarettir. Nezrettiğini yerine getirdiğini görmek, yeni bir iş tutmaya; adak satın almak da, muradına ermeye delalet eder.

ADALE

Rüyada adale görmek, vücut bakımından zayıflığa işarettir ve sıhhatin bozulacağına delalet eder.

ADA SOĞANI

Ada soğanı görmek, günah ve kötülükle yad edilen bir kimseye delalet eder. Elinde ada soğanı olduğunu görmek, kötülüklere meyletmekle tabir olunur.

ADA TAVŞANI

Rüyada ada tavşanı görmek, bahtın açıklığına işarettir.. Görülen tavşan beyaz ise, evlenmek ile tabir olunur.

ADAM

Rüyada herhangi bir adamı görmek, yeni bir arkadaş edinmeye işarettir.

ADAVET (Düşmanlık)

Rüyada düşmanlık hali görmek, dostluğa, arkadaşlığa işarettir. Bazı kere de tam tersi, kine, zulme, eziyete delalet eder.

ADAY

Kişinin kendisini rüyada herhangi bir iş için aday mevkiinde görmesi, eğer hakikaten böyle bir işde aday ise, kazanacağına delalet eder. Eğer aday değilse, hayatta muvaffakiyete işarettir..

ADEM (a.s.)

ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'i kendi suretinde görmek, ilme ve fazilete delalet eder. Rüyada Hazret-i Adem'e arkadaş olduğunu görmek, yüksek makamlara işarettir. Bu rüyayı gören zat eğer Alimse, bütün insanlar onun ilminden faydalanır. Yine Hazret-i Adem'i görmek, hacca gitmeye, dost ve ahbaplarıyla bir araya gelmeye, bazen da neslinin çoğalmasına delalet eder.
Nablûsî demiştir ki: - Rüyada Adem (a.s.)'i kestiğini görmek, sultana hiyanet, ana babaya ve öğretmene asi olmakla tabir olunur. Bazı tabirciler de şöyle demişlerdir: Rüyada Hazret-i Adem'i gören düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur. Bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur. Rüyada Hazret-i Adem'in rengini kaçık olarak görmek, bir yerden bir yere hicret ile tabir olunur. Kendisinin Adem olduğunu veya Adem'e arkadaşlık ettiğini görmek, eğer ehilse melik olur.. Bazı kere de Hazret-i Adem'i görmek, rüya tabircisi olmaya delalet eder. Yine Hazret-i Adem'i görmek, kalın elbiseye ve ağlamaya, uzak bir yere yolculuğa delalet eder. Çünkü Adem Nebi, Cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmişti ve o zaman çok ağlamıştı.. Hazret-i Adem'i çok iyi bir halde görmek, büyük hayra ve çok nimete işarettir.. Yine Hazret-i Adem'i görmek, günaha, günahtan sonra tevbeye delalet eder. Çünkü ilk hata işleyen Adem'di ve ilk tevbe eden de yine Adem'dir..

ADI BATMAK (ismi silinmek)

Rüyada adının gittiğini, isminin silindiğini görmek, itibar ve rağbete delalet eder. Bazı kere de rızkın kesilmesine ve ecele işarettir.

ADIM

Rüyada bir yeri adımladığını görmek, iş hayatında mühim meselelerle karşılaşmaya delalet eder..

ADi iSKEMLE

Rüyada üzerine oturulan Adi iskemle görmek, kadına işarettir. Eğer iskemlenin üzeri güzel bir şeyle örtülü ise, hayırlı ve uğurlu kadına delalet eder.. iskemle üstünde iskemle görmek, yüksek mevkilere delalet eder..

ADLiYE

Rüyada adliye görmek hayıra yorumlanmaz. Kendini adliye binasında görmek, bazı işlerin halli için bir ihtardır.

ADRES

Rüyada birinden adres aldığını veya birine adres verdiğini görmek, dost ve ahbapları ziyaret hususunda ihmale delalet eder..

AFET

Rüyada tabiî Afetlere maruz kaldığını görmek, dinî vecibeleri terke ve günaha düşmeye delalet eder. Bu rüya kişiye bir ihtar da olabilir. Bundan sonra kendisine dikkat etmesi gerekir..

AFYON YUTMAK

Rüyada afyon yuttuğunu görmek, unutkanlığa delalettir ve insanın başına büyük işler geleceğinin habercisidir.

AĞA

Kerîm, cömert bir ağa görmek, büyük bir zat ile karşılaşmaya delalet eder.

AĞIL

Rüyada koyunlara mahsus ağıl görmek, memur ise, terfi etmeye işaret, evli kadın ise, efendisi ile arasının çok iyi olacağına; rüyayı gören bakire kız ise, kendisine yakında hayırlı bir kısmet çıkacağına delalet eder.

AĞIZLIK

Kişinin rüyada sigara ağızlığı görmesi, mücadeleye, onunla tütün içmesi, muzaffer olmaya delalet eder.

AFFEDiLMEK

Bir kimse rüyada affedildiğini görse, bu felah ve saadete işarettir. Yine affa uğramak, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini, rızasını kazanacak bir amele delalet eder.

AFFETMEK

Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek, yüce Allah'ın mağfiretine nail olacak bir amele delalet eder. Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mazhar olmaya işarettir. Rüyada Allahu Teala ve O'nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir akibete delalet eder. Yine bu rüya, o kişinin tevbe ederek hidayete erişeceğine işarettir. Rüyada üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken birini affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teala tarafından bağışlanacağına delalet eder. Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, günahlarının Allahu Teala tarafından bağışlanacağına delalet eder. Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, rüya sahibinin Cenab-ı Hak'tan korktuğuna ve haşyet üzere bulunduğuna delalet eder. Cezaya müstehak olan günahkAr bir kişinin rüyada Rabbi Teala tarafından isyan ve hatalarının bağışlandığını görmesi "(Habîbim), O küfredenlere söyle ki: Eğer düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişteki günahları bağışlanır." (Enfal, 38) mealindeki Ayet gereğince, o zatın doğru birisi olduğuna delalet eder.

AFSUN (Dua)

Bir kimsenin rüyada Kur'an'dan bazı Ayetlerle hasta üzerine okuduğunu görmesi, şiddetli ağrıdan ve hastalıklardan kurtulmaya, üzüntü ve kederden halas olmaya delalet eder. Sünnetin ve Kur'an-ı Kerim'in haricinde bir şey okumak ise, yalancılığa ve riyaya işarettir. Bu rüyayı gören Alim biri ise halktan öğüt ve nasihati gizlemekle tabir olunur. Rüyada üzerine Kur'an Ayeti okunmuş bir suyu içtiğini veya bir kadeh içindeki okunmuş suyu başkasına içirdiğini görmek, uzun ömürlü olmaya delalet eder. Yine bir kimse afsun ettiğini veya kendisine afsun ettirdiğini görse, bu rüya batıl şeylere işarettir. yapılan şey "Besmele", yahut Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir Ayet ile başlıyorsa iyiye alamettir..

AFSUNCU

Rüyada afsun (dua) okuyan birini görmek, eğer o okuduğu afsunda Cenab-ı Hakk'ı zikrederse, insanlar arasını bulan, üzüntü ve kederden halkı teselli eden, kalblerdeki kini gideren kimseye delalet eder.

AĞAÇ

Dünyada insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaçlar da çeşit çeşittir. Kimi gül ağacı, kimi diken. Kimi meyve, kimi bir başka şeydir. Ağacın cinsine göre rüyalar da değişik manaları taşırlar.. Meyve değil de yalnız kokusu olan ağacı rüyada görmek, iyilik sahiplerine, amelsiz ilme, hiçbir şey yapmaksızın çok söz etmeye delalet eder. Portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir. Ağaçlar, kadınlara ve ahlAkı değişik çeşitli erkeklere de delalet eder. Rüyada tanınmayan bir ağaç görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya işarettir. Rüyada üzerlerinde meyveleri olan ağaçları görmek, eline mal geçmeğe, ağaçların yapraklarından koparıp toplamak, yine mal ve servete delalet eder. Kendi oturduğu halde hiçbir zahmete girmeden ağaçlardan meyve ve yaprak topladığını görmek, bol ve geniş rızka delalet eder. Rüyasında uzun ve görkemli bir ağacın üstüne çıktığını gören kişi büyük bir zata intisab eder, onun ilim ve irfan nurundan faydalanır. Bekar ise evleneceğine işarettir.
ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: - Ağacın dalları kardeşlere, evlada ve akrabaya işarettir. Bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına alamettir.. Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğa delalet eder. Ağacın yaprak yaprak açıldığını görmek, uzun ve bereketli ömre, rızkın devamına, zenginliğe ve dinde sebat etmeye delalet eder. Rüyada yapraklarını döken ağaçları görmek ise, tam bunun zıddı. Ağaçların üzerinde yattığını görmek, çok çocuk ile tabir olunur. Yine ağaç üzerinde bulunduğunu görmek, çekindiği ve korktuğu şeyden kurtulmaya delalet eder. Sayıları bilinen ağaçları görmek, helalinden rızık isteyen adamlara işarettir. Bazı kimselerle bir ağaç altında oturduğunu görmek, rüya sahibinin temiz itikadına, kitap ve sünnete ittibadan dolayı yüce Allah'ın ondan razı olmasına delalet eder. Bu rüyayı kAfir görse, hidayete erer, müslüman olur. Asi bir adamın böyle bir rüya görmesi, tevbeye işarettir.. Cenab-ı Hakk'ı zikreden kimselerle beraber ağaç altında olduğunu görmek, kıyamet günü gölgeleneceği Tuba ağacına delalet eder.. Dağda, yamaçta, dere kenarında görülen ağaçlar, güzel amellere, umulmadık yerden gelecek rızka delalet eder. Ağaç görmek birçok veçhile tabir olunur;
a) Dükkanlara,
b) Berekete,
c) Hizmetçilere,
d) Bol ve geniş rızka..
Bazı kere de ağaç görmek, dinde ihlAsa ve salAha delalet eder. Rüyada ağaçları kurumuş görmek, ümid edilen şeyde zarara, neşvu-nemA halinde görmek, sevinç zevk ve safaya delalet eder. Hurma Ağacı: Rüyada hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, birtakım adamlardan mal isabet edeceğine delalet eder..
Ceviz: Ceviz ağacının meyvesini görmek, meşakkat ve zahmetle elde edilecek mala işarettir. Rüyada üzüm ağacının dalını kestiğini görmek, şeref ve izzete ermeye alamettir. Sedir ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi zengin bir adama delalet eder. Yine sedir ağacı görmek, şerefli, soylu, cömert ve faziletli bir adama işarettir. Rüyada, Kur'an-ı Kerim'de övülen zeytin ağacını diken olarak görmek, kötülüklerden men edilmeğe delalet eder.
Hurma: Rüyada hurma ağacı görmek, Alim bir kişiye veya bir çocuğa alamettir. O ağacı kestiğini görmek ise, çocuğun ölümüne delalet eder. Rüyada birçok hurma ağaçlarına malik olduğunu görmek, o hurma ağaçlarının adedince insanlara hAkim ve Amir olmakla tabir olunur. Bu rüyayı gören tüccar veya esnaf ise ticaret ve kazancı kat kat artar. Kuru hurma ağacı görmek, münafık adama işarettir. Rüyada bir hurma çekirdeğinin hurma ağacı haline geldiğini görmek, çocuğun faziletli ve bilgili olmasına işarettir. Bazı kere de hurma ağacı uzun ömre, nimete, evlada ve safaya delalet eder. Yine Hurma ağacı şu veçhile de tabir olunur;
a) Hayırlı bir zevce,
b) Ev ve yer,
c) Geniş mülk,
d) Mal ve evlat,
e) Alim..

ELMA AĞACI

Rüyada elma ağacı görmek, hayra delalet eder. Himmetli kişilere göre de nisbetli olarak kabul edilir.
Şeftali: Şeftali ağacı, zengin, mert, yiğit ve çok mal biriktiren adama delalet eder.
Üzüm: Üzüm ağacı görmek, şen, tatlı, hoş, izzetli ve saltanat sahibi birine işarettir.
Muz: Muz ağacı görmek, din ve dünyalık sahibi adama delalet eder.
Zeytin: Zeytin ağacı aldığını görmek de hayrın ta kendisidir. Çünkü zeytin mübarek bir ağaçtır. Böyle bir rüya gören, hayra, berekete, menfaate, çok nimete erişir. Yine rüyada zeytin ağacının üstüne çıktığını görmek, nimete sahip olmakla tabir edilir. Zeytin ağacına su verdiğini görmek, işinde başarı kazanacağına işarettir. Mersin Ağacı: Hasta bir adamın rüyada mersin ağacı görmesi, hastalıktan halas olacağına delalet eder. Bazı kere de mersin ağacı, tahsilini arzu ettiği şeyden ümid kesilmesi ile tabir olunur. Bazı tabirciler de "Ahdini yerine getiren kimseye delalet eder" demişlerdir. Rüyasında başına mersin ağacında tac giydiğini görmek, uzun ömür ile tabir edilir. Bu rüyayı kadın görürse o da uzun ömürlü olur. Mersin ağacının koklanması da böyledir. Rüyada mersin ağacı görmek, daimi dostluğa ve imarete, velayete, devamlı sevinç ve huzura delalet ettiği gibi çok mal ile de tabir olunur..
Limon ve Portakal: Rüyada limon ve portakal ağacı görmek, güzel ve cemal sahibi birine işarettir.
Ağaç Çanak: Rüyada ağaç çanak görmek de hayır ve berekettir. Böyle bir rüya gören kimse, elinden hayır gelen bir hizmetçiye malik olur.

AĞAÇ ÇiÇEĞi

insanlar türlü türlü olduğu gibi, ağaç çiçekleri de çeşit çeşittir. Rüyada gül görmek şeref sahibi bir adama delalet eder. yasemin görmek, hasedçi ve kötü huylu bir kadın ile tabir olunur.. Söğüt ağacının çiçeğini görmek, sert mizaçlı, kibirli, azametli bir adama delalet eder. Söğüt ağacının kendisini görmek, faidesiz ve işe yaramayan bir kimseye işarettir. Ağaç çileği görmek, iyi ikbale ve hastalıklardan şifaya işarettir.

DAĞ ARMUDU

Dağ armudu görmek, Adi ve şerefsiz kimseye işarettir. Bu ağacın üzerinde olduğunu görmek, inat, Adi ve yabancı bir adamla münasebet kurmak ile tabir olunur.

ABANOZ

Rüyada Abanoz ağacı görmek, sevinçli, zengin bir kadına delalet eder. Veya kalbi katı bir erkeğe işarettir.

AĞAÇ KAVUNU

Rüyada ağaç kavunu görmek, şerefli, soylu ve evlat sahibi bir kadın ile tabir edilir. Bazı kere de mühim ve Kur'an tilavet eden kimseye, ilme ve amele ve güzel medhe, ülfet ve muhabbete delalet eder. Yine bazı tabirciler, ağaç kavununun, çocuğa, çoğu da güzel olan şeylere işaret olduğunu söylemişlerdir. Rüyada yeşil ağaç kavunu görmek, senin bereket ve bolluğuna ve rüyayı görenin bedeninin kuvvetli olmasına delalet eder. Bazı tabircilere göre de, ağaç kavunu, zengin şerefli ve Arab olmayan kadınlara delalet eder denilmiştir. Rüyada ağaç kavununu iki parça olarak topladığını görmek, hastalıklı çocuk ile tabir olunur. Bekar bir kadın, rüyasında bu ağaçtan başında bir tacın olduğunu görse, dindar ve tanınmış bir adam ile evleneceğine işarettir. Bir erkek, rüyasında bir kadının kendisine ağaç kavununu verdiğini görse, erkek evladının olacağına delalet eder. Yine bir kimse başkasına ağaç kavununu attığını görse, onunla arasında yakınlık ve hısımlık olma arzusuna delalet eder. Bir ağaç kavunu görmek, bazı kere de devlettir, eğer onu yediğini görürse, toplu mala işarettir.

AĞAÇ KABUĞU

Rüyada ağaç kabuğu görmek, iyilik sahibi, soylu ve asil bir kimseye delalet eder. Ağaç kabuğu soyan kimseyi görmek, ebe kadına alamettir. Ebe kadın da kalelerin fethini ve oradaki şeyleri haber veren iyi ve asil birine delalet eder.

AĞAÇ SAKIZI

O ağacın cevherinin nisbeti ile tabir edilir. Yine rüyada ağaç sakızı görmek, fazilet ve meziyet sahibi birine delalet eder.

AĞAÇ TEKNE

Rüyada ağaç tekne görmek, dünyalığa ve yolculukta elde edilecek mala delalet eder. Tekne mal, nimet ve rızık bolluğu ile tabir olunur. Çanaklar ve taslar, ne türlü olursa olsun, insanın geçimi için tedbir almaya işarettir. Rüyada çanak veya parmaklarını yaladığını görmek, rızkın tükenmesine ve ecelin yaklaşmasına delalet eder. Tekne, kadın ve hizmetçi ile de tabir olunur.

AĞAÇ yaPRAĞI

Bir kimsenin rüyada ağaç yaprağı görmesi, elbiseye işarettir. Zincir ağacının yaprağını görmek ise, üzüntü ve keder ile tabir olunur. Rüyada Kur'an-ı Kerim'den bir yaprak görmek, temiz rızka delalet eder.. Böyle bir rüya gören kimse hiç ummadığı yerden nimete ve rızka nail olur.

DOĞRU AĞAÇ

Rüyada dosdoğru bir ağaç görmek, o yerin imar edileceğine delalet eder.

UD AĞACI

Rüyada görülen ud ağacı, evlada medh ve senaya işarettir. Orman halinde ağaçlar görmek, parlak ve huzurlu günlere, yapraklı ağaçlar da saadete, safaya, gönül neşesine dalalet eder. Rüyada kırılmış ve kesilmiş bir ağaç görmek, elem ve kedere alamettir.

AĞAÇ YONUCUSU

Ağaç yonan veya oyan birini görmek, bir takım münafık adamlarla muamele eden ve onlardan hile ile mal alan adama delalet eder.

AĞIZ

Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tabir edilmiştir. Yine rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli olarak tabir olunur. Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey de, o kişinin rızkıdır.
Nablûsî demiştir ki: - Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne delalet eder.
ibn-i Sîrîn demiştir ki: - Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde tabir olunur:
a) Ölüm,
b) Şiddetli hastalık,
c) Ayaklanma, taşkınlık,
d) Dilsizlik,
e) Sükût.
Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salAha, gıda olan bir şey koymak yine salAha delalet eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere işarettir. Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alamettir. Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına delalet eder.
Cafer-i Sadık hazretleri demiştir ki: - Rüyada ağız görmek yedi veçhile tabir olunur.
a) Menzile (küçük merhale),
b) Me'va (yurt, mesken),
c) ilmin hazinesi,
d) Müftah-ı umur,
e) Çarşı,
f) Kapıcı,
g) Vezir..
Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya delalet eder. Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya delalet eder. Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir. Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belA ve musibete, zarar ve ziyana delalet eder. Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa bulmasına ve selamete delalet eder. Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve zindanların boş kalacağına alamettir.
Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrA-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını görmek, ilim ve fazlından diğer insanların istifade edeceğine dalalettir.

AĞIZ KENARI

Rüyada ağız kenarı görmek, kurtuluşa ve kaçmaya işarettir.

AĞIZ KOKUSU

Rüyada kendi ağzının koktuğunu görmek, kendisini medhedeceğine işarettir. Kişi kendi nefsini beğenince de insanlar arasında ayıplanır ve müşkül duruma düşer. Rüyada başkasının ağzının koktuğunu görmek, çirkin ve kötü söz işitmeye işarettir.. Bazı kere ağız kokusu görmek, cefa ve sıkıntılara da delalet eder. Her şeyi en iyi bilen Allahu Teala'dır ve hayır O'nun kudret elindedir.

AĞLAMAK

Rüyada ağlamak bazı kere sevinç, bazı kere de kedere işarettir. Rüyada yüksek sesle ve feryad ederek, elini yüzüne vurarak, söz söyleyerek, yakasını paçasını yırtarak ağladığını görmek, uyanıkken bu şekilde ağlamaya delalet eder. Rüyada Allah korkusundan, Kur'an-ı Kerim dinlemek veya hatalarını hatırlayarak ağlamak, ferah ve sevince ve iyi akıbete delalet eder. Ve yine ağlamak, yüce Allah'tan korkmaya, rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler için de yağmura delalet eder. Çünkü gözyaşı olan yere rahmet iner. Ağlamak bulunmaz sermayedir.
Ebu Said El-Vaiz demiştir ki:
- Rüyada tanıdığı bir insanın vefat ettiğini ve buna ağladığını görmek, gördüğü gibi çıkmaya, keder ve hüzne delalet eder. Ağlamadığı halde gözlerinden iplik iplik yaşlar aktığını görmek, murada ermeye ve sevince delalet eder.
Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki:
- Rüyada ağladığını sonra güldüğünü görmek, ecelin yaklaştığına işarettir. Çünkü dünya müminin zindanı mesabesindedir, burdan kurtulmak sevinç getirir.

AĞRI VE SIZI

Rüyada ağrı görmek, günahtan nedamet etmeye ve Hakk'a dönmeye delalet eder. Rüyada dişinin ağrıdığını görmek, fena bir söz işitmeye delalet eder. Boyun ağrısı, geçimsizliğe ve şikayetlerin çoğalmasına işarettir.. Omuz ağrısı, rüya sahibinin çirkin yollarla kazancına ve beyhude işlerine delalet eder. Rüyada karın ağrısı hissetmek, varını yoğunu isyan ve kötü işlerde sarfedeceğine işarettir.. Rüyada hissedilen göbek ağrısı, rüya sahibinin zevcesi hakkında fenalık yapmasına, kalb ağrısı, rüya sahibinin dinî meselelerde inanç ve itikadının bozuk olmasına delalet eder. Rüyada sırtının ağrıdığını hissetmek, eğer varsa erkek kardeşinin öleceğine işarettir. Sırt ağrısı, bazı kere de, kuvvet, çocuk, ana, önder ve dostlarla tabir olunur. Rüyada şiddetli ağrıdan belinin büküldüğünü görmek, fakirliğe ve uzun ömre delalet eder. Ayak ağrısı görmek, Allahu Teala'ya isyan edilen yerlerde yürümekle tabir olunur. Bazı kere de ayak ağrısı, malın çokluğuna işarettir.. Baş ağrısı, üzüntü ve düşünceye, boyun ağrısı da şaşkınlığa delalet eder.

AHIRET

Rüyada kendisini ahirette görmek, uzun bir ömre delalet eder.

AHIR

Rüyada ahır görmek, geçici şan ve şöhret ile tabir olunur. Ahırda yumurta görmek, başkaları tarafından iyi kabul göreceğine delalet eder.

AHiD

Rüyada ahid yerinde ahid yaptığını görmek, geçmiş hataları hatırlamaya, üzüntü ve kedere delalet eder. Bazı kere de ahid yerleri, ne ile ahid yapılmışsa ona delalet eder. Yine rüyada görülen ahid yerleri uyanıkken yapılacak vaadlere işarettir.

AHMAKLIK

Kişinin rüyada ahmaklıkla isimlenmesi, rızka delalet eder.

AHRAZ (Dilsiz)

Bu rüya zem ve gıybete, kötü ve çirkin sözlere delalet eder.

AiLE

Aile görmek, zenginlik ve saadete işarettir. Rüyada kendi ev halkını görmek: "Eğer fakirlikten korkarsanız Allah dilerse, sizi yakında kendi fazlından zenginleştirir." (Tevbe, 28) mealindeki Ayet-i kerime gereğince, zenginlikle tabir olunur.

AiŞE

Rüyada müminlerin annesi Hazret-i Aişe'yi görmek, hayır ve bereketin ta kendisidir. Müslüman bir kadın onu rüyada görse, yüksek bir mevkiye ve güzel bir şöhrete kavuşur. Babası ve efendisi nezdinde hürmetli olmasına delalet eder.

AKBABA

Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir Akbaba kuşu verildiğini görmek, din selametine ve hayra delalet eder. Rüyada Akbabaları otlattığını görmek, bazı kimseler üzerine Amir olmakla tabir olunur. Rüyada Akbaba kuşunun sadAsını işitmek, gam ve kederden kurtuluşa delalet eder.
Nablusî demiştir ki:
- Gece rüyada Akbaba kuşunu görmek, ahmak ve nezaketsiz bir adama delalet eder. Bu rüya gündüz görüldüğünde hastalıklara işarettir. Rüyada Akbaba kuşunu tuttuğunu görmek, harpte bulunmaya veya hastalığa işarettir. Akbabaları otlattığını görmek, fakir kimselerin başına Amir olmakla tabir olunur. Bir dişi Akbaba aldığını görmek ise, fakir bir kadınla evlenmeye delalet eder. Hasta bir kimsenin rüyada Akbaba kuşu görmesi, ecelinin yaklaştığına işarettir..

AKCiĞER

imam Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen akciğer, ruhun mahallidir. Bu sebeple bir kimse rüyada kendi akciğerinin kötü koktuğunu görse, artık o kimsenin ömrü tamam olmuştur. yani ömrünün bittiğine delalet eder.. Bazı kere de akciğer görmek, sevinç ve meserrete işarettir. Bazıları da akciğeri gazap ve kadın ile tabir etmişlerdir.
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:
“- Rüyada akciğer yediğini görmek, eğer yediği ciğer pişmiş ve eti yenilir bir hayvana aitse sevince, eline geçecek güzel bir mala delalet eder." Yine rüyada görülen akciğerin sağlamlığı, uzun ömre, onun sakatlığı da kısa ömre işarettir. Ayrıca akciğer, gazap mahallidir de.. Akciğer kadın ile de tabir olunur.
Ibn-i Sîrîn Hazretleri demiştir ki:
"- Rüyasında kendisine akciğer verildiğini görmek, eğer vereni tanıyorsa, ondan sevineceği bir haber almaya ve menfaata delalet eder. Eğer tanımıyorsa, bilmediği birinden kendisine sevineceği bir iyilik ile tabir olunur."

AKASYA

Rüyada Akasya görmek, iyi habere alamettir. Akasya ağacının altında oturduğunu görmek, emellerine kavuşmaya delalet eder. Akasya ağacından bir dal kopardığını görmek, bir iş için bir başka yere başvurmağa işarettir.

AKIL HASTANESi

Kişinin rüyada akıl hastanesi görmesi, hamama alamettir. Çünkü hamamlar cin ve şeytanların avret mahallinin açıldığı ve çirkin işlerin meydana geldiği yerlerdir. Bazı kere de akıl hastanesi görmek, okula delalet eder. Çünkü okullar çocukların toplandığı mahallerdir. Yine akıl hastanesi görmek, oyun yerlerine, karmakarışık seslere, batıl ve manasız sözlere, malın elden gitmesine delalet eder.. Fakir bir kimsenin rüyada akıl hastanesi görmesi, erişeceği nimete, rahatlığa ve insanlardan bir şey istememesine delalet eder..

AKILLI

Rüyada akıllı biri ile karşılaştığını görmek, rüya sahibinin başkaları tarafından kandırılamayacağma işarettir. Rüyada akıllı hareketlerde bulunduğunu görmek, mesut ve bahtiyar olmaya delalet eder. Rüyada aklı insan şekline bürünüp "Ben senin aklınım" dediğini görmek, hayır ve menfaata delalet eder.
Kirmanî demiştir ki: "- Aklı insan şeklinde temessül etmiş görmek, izz ü şerefe, mertebe ve makama delalet eder."
Cafer-i Sadık hazretleri şöyle tabir buyurmuşlardır: - Akıl ve ruh dört veçhile tabir olunur:
a) Devlet,
b) Baht,
c) Ana, baba,
d) Mal ve şeref..

AKINCI

Rüyada akıncı ecdadımızdan birini görmek, mertlik, cesaret ve cihad ile tabir olunur.

AKILSIZLIK

Rüyada akılsızca hareket ettiğini görmek, cehalete işarettir. Çünkü cahiller ne yapacağını bilmezler. Rüyada halkı akılsız ve hafif hareket eder görmek, dinî noksanlığa delalet eder.

AKiDE ŞEKERi

Rüyada akide şekeri görmek veya yemek, dertlerin ve sıkıntıların biteceğine delalet eder. Hasta birinin akide yediğini görmesi, şifa ile tabir olunur.

AKiKA KURBANI

(Yeni doğan bir bebeğin başındaki ana tüyüne "Akika" denir. Böyle bir çocuğun doğumuna şükrane olarak kesilen kurbana da "Akika" ismi verilmiştir).
Bir kimsenin rüyada akika kurbanı görmesi, saadete vesiledir. insanın kuvvetlenmesine ve sünnet üzere yaşadığına delalet eder. Rüyada akika kurbanı kestiğini görmek, kayıp veya uzaktaki bir kişinin gelmesine, yahut bir hastanın şifa bulmasına veya mahkûm olan birinin ceza evinden kurtulmasına delalet eder.

AKiK TAŞI

Kişinin rüyada akik görmesi, fakirliğin gitmesine, hayatın selametine delalet eder. Rüyada yanında akikten bir şey bulunduğunu görmek, fakirlikten halas olmaya işarettir. Zira hadis-i şerifte "Akik fakirliği giderir" buyurulmuştur.. Rüyada akikten yüzük taktığını görmek, bereketli nimete nai-iyete delalet eder.. Rüyada malik olduğu akiki zayi ettiğini görmek, iyi dostlardan mahrumiyete delalet eder.
Cabir'ül-Mağribî demiştir ki:
- Rüyada akik bir kaptan içtiğini görmek, salih ve şerefli evlada ve bu çocuğun zengin olacağına delalet eder.. Rüyada akik yüzük takmak: SalAha, takva ve dine işarettir.

AKREP

Rüyada akrep görmek kötü düşmanla tabir olunur. Ayrıca akrep görmek, o kimsenin eli ve diliyle insanları rahatsız ettiğine delalet eder. Rüyada ağzından akrep çıktığını veya akrebin elbisesi içine girdiğini görmek, düşmanlarla beraber oturmaya işarettir. iç elbisesinde akrep olduğunu gören, zevcesinin düşmanlığını kazanır. Rüyada akrep soktuğunu görmek, ele geçecek ve devamı olmayacak mala delalet eder.. Yine rüyada kavurulmuş akrep yediğini görmek, düşman malından yemeye, pişmemiş akrep yediğini görmek de düşmanlarını kaybetmeye delalet eder. Akrebi yatağı üzerinde görmek, düşman, geçim ve kazanç hususunda keder ve üzüntüdür. Karnında akreplerin olduğunu görmek de düşmanlar ile tabir olunur.

AKSAKLIK

Rüyada aksaklık görmek, yapmak istediği işten acizliğe delalet eder. Aksaklık görmek, yolculuk ile de tabir olunur. Rüyada sağ ayağının ağrıdığını veya kırıldığını görmek, rüya sahibinin oğlunun hastalanacağına delalet eder. Kızı olan kimsenin aynı rüyayı sol ayağında görmesi, kızına talip çıkacağına ve onun da vermek istemesine delalet eder. Rüyada, ayaklarının birisinin diğerinden uzun olduğunu görmek, uzak bir yolculuk ile tabir olunur. Bazı kere de aksaklık, ömrün uzunluğuna, din ve ilmin çokluğuna delalet eder. Rüyada bir ayağını diğer ayağı üzerine koyup tek ayağıyla yürüdüğünü görmek, malının yarısını gizlemeye, diğer yarısı ile de iş yapmaya delalet eder.

AKSAMAK

Rüyada aksamak veya aksak gibi görünmek, hileye, şerre, Allah'ın nimetlerini tahkir etmeye ve gizlemeye delalet eder. Yine rüyada kendisini felçli olmuş görmek, küfre ve münkerliğe alamettir.

AKSIRMAK

Rüyada aksırmak, şüphe edilen şeyin açığa çıkmasına delalet eder. Hasta bir adamın rüyada aksırdığmı görmesi, ecelinin geldiğine ve ölümün yakın olduğuna işarettir. Bazılarına göre de rüyada aksırmak, hastalıktan şifa ve afiyete, uzun ömre ve hayra delalet eder. Rüyada aksırdığını görmek, Allahu Teala'ya çok hamd etmeye, rahmet-i ilahiyenin rüya sahibinin üzerine inmesine delalet eder. Peşpeşe aksırdığını görmek, sıhhat ve afiyetin devamına işarettir. Yine rüyada aksırmak, sıkıntıdan kurtulmaya, fakir ise, kendisine gelecek bir yardıma delalet eder. Çünkü aksıran kimseye "Yerhamükellah" şeklinde hayır dua etmek dinî vecibelerdendir..

AKŞAM

Rüyada akşam olduğunu ve cihanı karanlıkların istila ettiğini görmek, sabah görmenin aksi ve zıddı ile tabir edilir.

AKTÖR

Rüyada rol yapan bir aktör görmek, iş yaptığınız kimseler içinde sizi aldatanlar olduğuna delalet eder. Yine bir aktörle konuşup dost olduğunu görmek, hile ile sizden bir şeyler temin etmeye çalışan biri ile ahbap olacağınıza işarettir.

ALACA KARGA

Alaca karga görmek, kibirli, cimri, sözünde durmayan ve çok yalancı birine işarettir. Rüyada karga avladığını görmek, fakirlik ve darlık ile tabir edilir. Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi de, iyiye alamet değildir.
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:
- Rüyada bir karganın kendisiyle konuştuğunu görmek, bir yabancıdan menfaate ve iyi bir habere işarettir. Rüyada karga etinden yediğini görmek, hırsızlar eliyle kendisine gelecek mala işarettir. Rüyada karganın kendisini tırmaladığını görmek, şiddetli soğuk ile helak olmaya delalet eder.
Nablûsî (rh.a.) demiştir ki:
- Rüyada bir kargayı Kabe üzerine düşmüş görmek, fasık kimsenin, saliha ve temiz bir kadınla evleneceğine delalet eder. Rüyada alaca karganın doğurduğunu görmek, göz aydınlığına ve sevince delalet eder. Rüyada, kargaya malik olmak ise, fasık bir çocuğa işarettir. Bazı kere de karga görmek, geçime düşkünlüğe ve bu hususta gayrete delalet eder. Yine alaca karga görmek, taaccüp edilecek bir şey görmeye işarettir. Çok çok kargalar görmek, çok konuşan bir takım adamlara delalet eder. Rüyada bir karganın yeri eştiğini görmek, pişman olacak bir işi yapmaya işarettir.

ALACA iLLETi

Rüyada alaca illetine mübtelA olduğunu görmek, bütün insanlar tarafından hürmet ve ikrama nail olmaya delalet eder. Beras illetine iptilA olduğunu görmek, sevmediği bir kimse ile arkadaşlığa işarettir. Rüyada kendisinin baştan başa alaca olduğunu görmek, gelecek hastalık ile tabir olunur.

ALACA KUMAŞ

Bir kimsenin rüyada alaca kumaş görmesi, dünya ve dünya zinetine karşı meyletmeğe işarettir.

ALAiM-i SEMA (Gökkuşağı)

Rüyada gökkuşağı görmek, korkulardan emin olmaya, hastalıktan şifaya, fakir ise, zenginleşmeye işarettir. Rüyada gökkuşağını sarı renkte görmek, hastalıklara, kırmızı renkte görmek ise, savaşa delalet eder. Onu aslî rengiyle ve parlak bir halde görmek, iyi ve huzurlu günlerin geleceğine işarettir.

ALAMET

Rüyada her çeşit alamet görmek, memuriyete, makam ve rütbeye, zor işlerde kolaylığa ve düşmana karşı zafere delalet eder. Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada iyi alamet görmek, ikbal ve ahiret saadetine işarettir.

ALAN (Meydan)

Rüyada boş bir alan görmek, kedersiz ve sıkıntısız bir kimse olduğunuza alamettir. Uçak alanında uçak beklediğinizi görmek, uzaktan bir haber almaya veya gelecek bir yolcuya delalet eder.

ALAY

Bir kimsenin kendisini asker olarak bir alayda eğitim yapıyor görmesi veya subay rütbesiyle görmesi, hükümet adamlarında iyilik ve himaye göreceğine delalet eder. Rüyada bir askeri birlikte ve en önde bayrak taşıdığını görmek, memlekette şan ve şöhret sahibi olarak tanınmaya işarettir.

ALAY EDiLMEK

Bir kimse rüyada kendisiyle alay edildiğini görse, bu rüya aldanmaya işarettir. Yine rüyada alay edilmek, yapılan muamelede aldanmak olarak tabir olunur.

ALBÜM

Kişinin rüyada albüm görmesi, geçmiş hatıralara delalet eder. Ve yine albüm görmek, çok özlediğiniz bir kimseye kavuşacağınıza işarettir.

ALÇI

Rüyada alçı görmek, izzet ve ikbalin devamına, zevce ve evladın güzel haline, ilim ve amele, hastalıklardan şifaya delalet eder. Rüyada alçıcıyı görmek ise, günah ve hata, üzüntü ve keder ile tabir edilir. Bazı kere de, hastanın afiyetine, harabe yerlerin imarına delalet eder.

ALDANMAK

Rüyada bir kimsenin kendisini aldattığını görmek, Allahu Teala'nın yardımının erişeceğine delalet eder.

ALDATMAK

Rüyada birini aldattığını görmek, iyiye alamet değildir. Çünkü hadis-i şerifte "Kim ki bizi aldatırsa bizden değildir" buyurulmuştur. Bu rüyayı gören çok dikkatli olmalı ve kimseye gadretmemelidir.

ALEM

Rüyada Alem görmek, sulh, sükûn ve refaha delalet eder. Aleminyum eşya görmek ise, aile hayatının saadetine işarettir.

alet

Rüyada ziraat aleti görmek, gelecek senenin selamet içinde geçeceğine delalet eder..

ALEV

Rüyada alev görmek, bazı kere sıhhat ve afiyete, bazı kere de Cenab-ı Hak tarafından ikaz edilmeğe işarettir.

ALIN

Bir kimsenin rüyada alın görmesi, insanlar arasında rütbe ve makamının yüksek olmasına, sözünün dinlenmesine delalet eder. Alında görülen kırık ve saire gibi kusurlar, bunun tam zıddı ile tabir olunur. Rüyada alında secde izi görmek, din ve takvaya, insanlar arasında şöhrete delalet eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:
"- Alın ve yüz yüksek mertebedir, çünkü secde mahallidir. bazen da evlada delalet eder." Rüyada alında ceviz, badem, ya da ondan büyük veya küçük fazlalık görmek, erkek çocuk ile tabir edilir.
Kirmani de şöyle dedi:
"- Rüyada alnının genişlediğini görmek, rızkın genişliğine ve mertebenin yüksekliğine işarettir. Alnının rengini solmuş bir halde görmek, borca girmeye delalet eder. Yüzü üzerinde parlayan bir çizgi olduğunu görmek ise, hayır ve menfaat ve evlat ile tabir olunur." Yine alın üzerinde rahmet ifade eden bir Ayetin görülmesi, hayır ve şehadete delalet eder. Azab Ayeti görmek de bunun zıddı.
Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir:
- Alın ve yüz rüyası yedi veçhe ile tabir olunur:
a) Cah (makam, mansıb),
b) Kadr,
c) Izz,
d) Ulvî yol,
e) Rızık,
f) Riyaset,
g) Cömertlik.
Rüyada alında nur ve ışık parladığmı görmek, ilim ve din ile rızıklanmaya işarettir. Alnını parlak bir halde görmek, dinî itikadının sağlam ve güzel olduğuna delalettir.
imam Nablûsî demiştir ki:
- Rüyada alnının demir, bakır veya taştan olduğunu görmek, polis ve şehrin idarecileri hakkında hayırdır. Bu rüya, bunların haricindeki insanlar için, halkın nefretini kazanmalarına delalet eder. Bazı kere de alın görmek, seccade vs. gibi insanın üzerinde secde ettiği şeye işarettir. Rüyada alnının siyahlanmış ve dağlanmış olduğunu görmek, cimriliğe delalet eder. Çünkü cimrileri kimse sevmez..

ALIŞ VERiŞ

Rüyada kendisini alış veriş ederken görmek, huzur ve saadet içinde bir ömür sürmeye ve kazanca işarettir.

ALi (K.V.)

Allah'ın yenilmez arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali'yi rüyada görmek, ulüvv-i makama, ilim ve hikmete, celAdet ve şecaata, temiz ve pak kalbe, kerem ve cömertliğe, hayır ve saadete delalet eder.. Yine o rüya, o beldeden zulüm gibi, karanlık gibi, adaletsizlik gibi çirkin hallerin kalkacağına işarettir.
Hazret-i Ali (r.a.)'yi güler yüzle görmek, ilim ve şecaate, kuvvet ve felaha, din ve takvaya, hak ve adalete, insaf ve kereme delalet eder. imam-ı Ali'yi bir mahalde görmek, o yerin berekete, rahmete, nimete nail olacağına işarettir.

ALiL

Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, hayra alamet değildir. Bir kimse rüyada ayağının kırıldığını görse, bu fakirliğe işarettir. Kendini ama bir halde görmek, dinde noksanlığa delalet eder.

ALiM

Ibn-i Kesir hazretleri demiştir ki:
- Rüyada kendisinin Alim olduğunu görmek, şerefinin artmasına işarettir.
Cafer-i Sadık hazretleri buyururlar ki: Rüyada Alim görmek, dört veçhe ile tabir olunur:
a) Kadir ve kıymet,
b) halk arasında itibar,
c) Makam,
d) Adalet.
Rüyada bir Alimin elini öptüğünü görmek, ilminden faydalanmaya; Alimin kendisine bir şey verdiğini görmek, dünya ve ahirette yüksek dereceye işarettir.

AL-i iMRAN SÛRESi

Rüyada Al-i imran Sûresini görmek, rızık ve berekete, zekAnın ve nefsin temizliğine delalet eder. Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sûre veya Ayet görmek hayra ve ilme işarettir. Zira Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır ve Hakk'ın kelamıdır. Allah'ın kelamını okumak elbette hayır ve saadetin ta kendisidir. Hadis-i şerifte: "Kim Rabbi ile konuşmayı seviyorsa Kur'an okusun!" buyurulmuştur. Bu sebeple kişinin Al-i imran Sûresi'ni rüyada okuması veya görmesi, o kişinin halk arasında seçkin, günah ve hatadan beri olduğuna delalet eder..
Kirmanî demiştir ki:
- Bu sûreyi rüyada gören kişi, islam'a bağlı olur ve o hal ile ölür, o hal ile de gömülür..

ALTIN

Herkes iyice bilir ki altın dünya zinetidir. Dünya ise müminler için meşakkat mahallidir. Bu sebeple rüyada altın görmek, borca, gam ve kedere alamettir. Rüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delalet eder. Rüyada altın külçesine rastgeldiğini görmek, elden çıkacak mala işarettir. Yine altını külçe ettiğini görmek, şer ve helak ile tabir olunur. Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmaya delalet eder.
Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki: Rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tabir olunur;
a) Riyaset (baş olma, reislik),
b) Hikmet,
c) Günah ve hile,
e) Gam ve keder,
f) evlad ve kardeş...
Ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk indinde makbul olacak işlere delalet eder. Elinde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tabir olunur. Rüyada iki elinin birden altın olduğunu görmek, iş hususunda sıkıntıya düşmeye işarettir. Kıymetli elbiselerden başörtüsü, taç ve bunlara benzer nesnelerin altın sırma ile dokunmuş veya örülmüş olduğunu görmek; bu elbiseyi giyenlerin Allahu Teala'ya yakınlıklarına delalet eder. Yine rüyada halis altın ve gümüşten olan şeyi görmek, ihlAsa, saf niyete, anlaşmaya ve doğru söze delalet eder. Rüyada gözlerinin altın olduğunu görmek, kör olmaya işarettir. Rüyada üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek, devlet hizmetinde yüksek makama gelmeye delalet eder.

ALTIN VE GÜMÜŞ DÖVÜCÜ

Rüyada altın ve gümüş dövücü birini görmek, israf ile malı sarf etmeye alamettir. Bazı kere de bunu görmek, hak ile batıl arasını ayıran hAkime delalet eder.

Yine böyle bir rüya görmek, sanatına çok düşkün olan kimseye delalet eder.
ALTIN KIRIKLARI

Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek, faydalı ilme, sAdık dosta, uygun zevceye ve hayırlı çocuğa delalet eder. Rüyasında bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere gizlediğini görmek, sır saklamak ile tabir olunur. Rüyada bir ölünün kendisine altın para verdiğini görmek, zulümden kurtulmaya işarettir.

ALYANS

Bekar bir kimsenin rüyada alyans görmesi, evleneceğine, evlinin görmesi, bir çocuğu olacağına delalet eder.

AMBALAJ

Rüyada herhangi bir eşyayı ambalajladığını görmek, uzaktan bir misafirin geleceğine ve sevinçli habere işarettir.

AMCA

Rüyada amca görmek, baba görmek gibidir ve hayra işarettir.

AMPUL

Rüyada ışık saçan ampul görmek, huzurlu ve neşeli günlerin yakın olduğuna, ilaç ampulü görmek, hafif bir kedere delalet eder.

AMiR

Bir kimsenin rüyada Amiri ile karşılaşması ve onun emirlerini dinlediğini görmesi, büyük bir zattan iltifat görmeye, kendisinin rüyada Amir olduğunu görmek de, dilek ve arzuların yerine geleceğine delalet eder..

AMiRAL

Kişinin rüyada amiral görmesi, deniz yolculuğuna işarettir. Üzerinde bir amiral elbisesi olduğunu görmek de, yine uzun bir sefere delalet eder.

ANA

Rüyada anne görmek hayır ve berekete işarettir. Ve baba görmekten daha hayırlıdır. Rüyada anne gören eğer fakir ise nimete ve zenginliğe kavuşur. Rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmek, ecelin yaklaştığına işarettir. Rüyada validesinin karnına girdiğini görmek, uzakta ise vatanına döneceğine delalet eder. Anne ile oturduğunu veya beraber yürüdüğünü görmek, emniyet ve huzura; anne ile konuşmak iyi ve güzel haberlere delalet eder.

ANAHTAR

Bilindiği gibi anahtar, kapılar açan bir alettir. Bu sebeple rüyada anahtar görmek, rüya sahibi için Allahu Teala'nın lütuf ve ihsanına delalet eder.. Anahtar, ilim ve Kur'an'ın kapısını açmakla da tabir olunur.
Kirmanı demiştir ki:
- Rüyada anahtar ile bir yeri açtığını görmek hayra, kapamak ise şerre delalet eder.
Cafer-i Sadık hazretleri derler ki;
- Anahtar, güç işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulmağa, hastalıktan şifa bulmağa, muradın hAsıl olmasına, dinde kuvvete, duanın kabulüne, ilim ve marifete delalet eder.. Rüyada elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ibadet, ilim, hikmet ve marifetle nasiplenmeye delalet eder.. Elinde birçok anahtarın olduğunu görmek, büyük ve şerefli bir saltanata işarettir. Rüyada bir kapıyı veya bir kilidi açtığını görmek, düşmanlar üzerine galip olmaya delalet eder.
imam Nablusî rüyada anahtar görmeyi şu veçhe ile tabir etmiştir:
1) Rızık,
2) Muavenet,
3) ilim,
4) Zevç ve evlad,
5) Mal,
6) Felah,
7) Kabul olunan dua,
8) Hac farizası,
9) Vali ve melik...
Rüyada elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulmetmeye işarettir. Elinde Kabe'nin anahtarını görmek, yüksek şahsiyetlerden birine erişmeye ve onunla dost olmaya delalet eder. Yine anahtar, hazineler ile de tabir edilir. Zira her kapı anahtar ile açılır. Rüyada demirden bir anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin selametine delalet eder. Bazı kere de anahtar görmek, evlada, casuslara, yolculuğa, hizmetçilere, kadınlar için de kocaya delalet eder. Rüyada elinde ağaçtan yapılma anahtar görmek, emanet bıraktığı malı varsa zayi olacağına işarettir.
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:
- Rüyada elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile abdest almaya ve ibadetlerde devama işarettir. Elinden anahtarın düştüğünü görmek, namaz hususunda tenbelliğe delalet eder..

ANANAS

Rüyada ananas görmek, hürmete ve iyi bir habere delalet eder. Yine ananas görmek, uzak bir yolculuğa işarettir.

ANASON

Taze çiçek açmış bir anason görmek, sevinç ve saadet verecek habere işarettir. Anason yediğini görmek, hayır ve menfaate; bazı kere de kedere delalet eder.

ANBER ÇiÇEĞi

Anber çiçeği mal ve menfaate delalet eder. Mevsiminde anber çiçeği görmek, şöhretli adamlarla dost olmaya işarettir. Bazı kere de anber çiçeği, güzel ve zengin bir kadına delalet eder. Böyle bir rüya gören Bekar ise, o kadınla evleneceğine işarettir. Rüyada anber çiçeğini dalı üzerinde görmek ve koklamak, büyükler tarafından övülmeye ve senaya delalet eder. Anber çiçeğini yerden kopardığını görmek, büyük bir zattan veya pek sevdiği birinden ayrılacağına işarettir. Anber görmek, kazanç, rızık, menfaat, nimet ve hayıra da delalet eder.

ANDiÇMEK (Yemin)

Rüyada yemin ettiğini görmek, vefasız dostlar yüzünden gadre uğramaya ve üzücü hadiselere delalet eder.

ANKA KUŞU

Anka kuşunu görmek, rüya sahibinin kadri yüce biri olduğuna işarettir. Rüyada anka kuşunun kendisi ile konuştuğunu görmek, nimete, mala ve yüce mertebelere delalet eder.
ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki:
- Rüyada büyük bir kuş görmek yüce bir himmettir. Bir kuşla konuşmak izzet ve rif’ate, elinde bir kuşun öldüğünü görmek ise, hüzün ve kedere delalet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki:
- Rüyada meşhur olan kuşları görmek evlada, meçhul kuşlar sevinç ve müjdeye, kuşların başına toplandığını görmek, büyük bir riyasete delalet eder.
imam Nablusî de şöyle demektedir;
- Rüyada anka kuşu görmek, kadri yüce olan ve bid'at ehli ile arkadaşlık yapmayan bir kimseye delalet eder. Rüyada anka kuşunun kendisi ile konuştuğunu gören, devlet reisi tarafından mala erişir. Yine denilmiştir ki; Rüyada anka kuşunu görmek, garip haberlere ve uzak yolculuğa işarettir. Rüyada anka kuşunun kendisine bir şey anlattığını görmek, bir melek vasıtasıyla Allahu Teala tarafından rızıklandırılmaya delalet eder.

ANJiN

Bir kimsenin rüyada anjin hastalığına yakalandığını görmesi, borca girmeye ve bir türlü kurtulamamaya delalet eder. Ayrıca verdiği sözden dönmeye de işarettir.

ANLAŞMA

Bir kimsenin rüyada düşmanla anlaşma yaptı ğını görmesi, korkudan emin olmaya, zahmetten sonra rahatlığa, hastalıktan şifaya delalet eder. Yine anlaşma görmek, nimete, geçimin kolaylığına, Bekar için evlenmeğe, namaz, oruç gibi hayırlı ve güzel ameller yapmaya işarettir.

ANTRE

Rüyada tanıdık biri ile apartmanınızın antresinde karşılaştığınızı görmek, elinize geçecek bereketli paraya işarettir.

ANTRENÖR

Rüyada bir antrenör nezdinde çalıştığınızı görmek, hayatta tek başınıza bir iş başaramayacağınıza işarettir. Kişinin kendisini antrenör görmesi, kazanmak ve muvaffak olmak için bazı düşüncelerinin olduğuna delalet eder.

APARTMAN

Rüyada köşk, apartman yüksek bir bina görmek, kazancın ve nimetin artacağına; böyle bir bina satın aldığını görmek, yolculuğa çıkmaya delalet eder.

APANDiSiT

Bir kimsenin rüyada kendisini apandisit hastası olarak görmesi veya apandisit ameliyatı geçirmiş bulması, mesut ve sevindirici bir olaya şahit olacağına delalet eder.

APOLET

Rüyada, elbise üzerinde apolet görmek, makam ve mevkinin artacağına işarettir. Üzerinde elbise olmadığı halde, yalnız apoletle dolaştığını görmek, gülünç kıyafetlere meyle delalet eder.

APSE (yara)

insanın herhangi bir yerinde yara görmesi, aile içinde veya iş hususunda ihtilafa düşmeye delalet eder.

ARABA

Rüyada herhangi bir arabayı görmek, rüya sahibi için geçim hususunda aldığı tedbire işarettir. Rüyada arabaya bindiğini görmek, büyük bir mevkiye erişmeye delalet eder. Arabadan inmek bunun zıddı ile tabir olunur. Arabaya binmek hayırlı bir evlada da işarettir. Yine rüyada arabaya bindiğini görmek, devlet adamları tarafından gelecek izzet ve yüksekliğe veya erişilecek şerefe delalet eder. Rüyada araba vapuru görmek, hayırlı, sevinçli ve bereketli bir sefere işarettir.

ARAFAT

Rüyada Arafat'ta vakfeye durduğunu görmek, yüce mertebelere ve duaların kabulüne delalet eder. Çünkü ilk insan ve ilk Peygamber Hazreti Adem Arafat'ta Allahu Teala'ya dua etmiş ve tevbesi kabul olunmuştu... Ayrıca, Arafat'ta vakfeye durmak, hac ibadetinin bir rüknüdür. Bir hacı Arafat'ta bulunmadıkça haccını edA etmiş sayılmaz. Yine Arafat'ta vakfe yaptığını görmek, tevbenin kabul edileceğine, gizli hallerin meydana çıkacağına işarettir.

ARANMAK-ARamaK

Nablusî hazretleri demiştir ki:
- Rüyada aranmak, kısa bir müddetten ibarettir. Bu sebeple düşmanının, kendisini aradığını ve bulduğunu gören kimse, ölür. bazen rüyada aranmak, insanın ilim, amel veya nimetle, malla şereflendiği şeye işarettir. Rüyada aramak, aranan kişi ile tabir olunur. Eğer aranan zat arayandan kaçmıyorsa, korktuğu şeyden emin olmaya delalet eder.

AREFE GÜNÜ

Rüyada arefe gününde olduğunu görmek, kayıp bir kimsenin geleceğine işarettir. Arefe gününü görmek, hac farizası ile de tabir edilir. Bazı kere de Arefe günü, kArlı ve bereketli bir ticarete delalet eder. GünahkAr bir kimsenin rüyada arefe günü görmesi, günahına tevbe edeceğine ve tevbesinin kabul olunacağına delalet eder.

ARAZi

Rüyada arazi görmek, zevce ile tabir edilir. Bekar bir adamın rüyada arazi satın aldığını görmesi, evleneceğine işarettir. Arazisinin mahsul ile dolu olduğunu görmek, çocukları ve torunları ile tabir edilir.
Ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki:
- Rüyada kendisini geniş bir sahrada gören, yolculuğa çıkar. Araziyi kazıp toprağını yediğini görmek, gaipten mal bulmaya delalet eder. Rüyada kendisini arzın yuttuğunu, yere geçtiğini görmek, belA ve musibete, gam ve kedere delalet eder.
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki:
- Rüyada ayaklarının altında arzın toplandığını yani kısalıp azaldığını görmek, ömrün nihayete erdiğine delalet eder. Arzın altında titrediğini görmek, korku ve hüsrana işarettir. Bir arazi üzerine köprü inşa ettiğini görmek, dinde kuvvetli olmaya işarettir. Yerden avuç avuç toprak alıp yediğini görmek, zenginliğe delalet eder. Yine bir araziden diğerine geçerek yürüdüğünü görmek, bir memleketten bir başka memlekete sefer edeceğine işarettir. Rüyada toprağın yarıldığını görmek, bolluk ve berekete delalet eder. Çünkü bütün canlıların rızkı topraktan çıkmaktadır.

ARASÖZ

Bir kimsenin rüyada arasözle caddelerin sulandığını görmesi, bolluk, bereket ve feraha işarettir. Rüyada kendisini arasöz kullanırken görmek, beklemediği bir yerden gelecek nimete delalet eder.

ARI BEYi

Kişinin rüyada Arı Beyi görmesi, hayır ve selametin işaretidir. Çünkü arı maharetli bir varlıktır ve insanlara şifalar sunar. Arı beyini görmek, faydalı, kadir ve şanı büyük, mümin, zahid ve hiçbir kimseye eziyet etmeyen bir adama delalet eder. Bir kimsenin rüyada arı beyinden bir şeye nail olduğunu görmesi, sıhhat ve afiyete ve helal kazanca işarettir. Yine rüyada birçok arı beyine malik olduğunu görmek, yüksek memuriyete delalet eder.

ARICI

Arıcıyı görmek, muharebe, sıkıntı ve meşakkate ve silah kuşanmaya işarettir.

ARI KOVANI

Rüyada arı kovanı görmek, zevceye delalettir. Kovandaki arılar kadının nesli, bal ise kadının malıdır. Bazı kere de arı kovanı kaleye işarettir. Yine arı kovanı görmek, üzüntü ve kederden halas olmaya, ibadet ve çalışmak hususunda boş vakte delalet eder.

ARI KUŞU

Rüyada arı kuşu görmek, malı çok ve güzelliği yerinde bir kadınla evliliğe delalet eder.

ARMUT

Bir kimsenin rüyada armut görmesi, kavuşacağı bir nimete ve mala işarettir. Rüyada tatlı bir armut yediğini gören kişi mal ve nimete kavuşur. Birçok armutları avuçladığını görmek, toplu bir mala varis olmaya delalet eder. Rüyada hamile bir kadının armut görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir. Bekar kızın görmesi de evleneceğine delalet eder. Rüyada armudu mevsiminde yediğini görmek, hayır ve berekete, mevsiminin dışında yemek haram mala delalet eder.
Cafer-i Sadık hazretleri demiştir ki: Rüyada armut görmek beş veçhe ile tabir edilir,
a) helal mal,
b) Zenginlik,
c) iyi bir zevce,
d) Murad,
e) Menfaat.
Armut ağacı görmek ise, mal ve para kazanmak için insanlara boyun eğen bir kişi ile tabir olunur.

ARPA

Rüyada arpa görmek, az bir meşakkatle çok rızka nail olmaya işarettir. Bir rivayete göre de, arpa beyaz olduğu sebeple gümüş ile tabir edilir. Rüyada eline arpa geçtiğini görmek yine mala delalet eder. Rüyada arpa aldığını görmek, iyi ve salih bir evladın olacağına işarettir. Satıcıdan arpa aldığını görmek, büyük bir mülke, ele geçecek nimete delalet eder. Arpa ektiğini görmek, Allah'ın razı olacağı işlerle tabir olunur. Rüyada yaş veya taze arpa görmek, hayırlı haber işitmeye, sıhhat ve afiyete delalet eder.
Ibn-i Kesir demiştir ki: Arpa görmek, helal mala, hayır ve menfaate delalet eder.
Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki:
- Rüyada arpa görmek, bol rızka delalet eder. Arpa satın aldığını gören, ahireti dünyaya tercih eder; sattığını gören ise, ahiret üzerine dünyayı tercih eder. Rüyada arpa ebili bir yerde yürüdüğünü görmek, cihad ile tabir olunur. Yine rüyada arpa elemek, kulların ibadetine işarettir.

ARSENiK

Kişinin rüyada arsenik ile zehirlendiğini görmesi, bir düşmanın kendisine pusu kurduğuna işarettir. Bir başka tabire göre de, sıhhatli ve uzun bir ömre, düşmandan intikamın fazlasıyla alınacağına delalet eder.

ARSLAN

Bir kimsenin rüyada arslan görmesi, zalim, şiddetli ve cebbar bir hükümdara, bazı kere de ölüme işarettir. Arslan görmek, hastanın şifa bulmasına da delalet eder. Rüyada dişi arslan görmek, şerli, zalim ve çocuğu üzerine galip bir kadına işarettir. Ayrıca arslan görmek, cehalete, kibre, kendini beğenmeye, günaha ve nazlanmaya da delalet eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:
Rüyada arslan görmek, çetin ve kuvvetli bir düşmana delalet eder. Rüyada arslan yavrusu görmek bir erkek çocuğa işarettir. Arslanın evine girdiğini görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delalet eder. Rüyada arslan etini yediğini görmek, devlet tarafından gelecek bir mükAfata veya paraya delalet eder. Keza rüyada arslan başı yediğini görmek, büyük saltanata ve çok mala işarettir.
Ebu Saidu'l-Vaaz demiştir ki:
- Rüyada azgın bir arslanın halkın yolunu kestiğini görmek, hükümdarların zulmüne delalet eder. Bir arslanın kendini kovaladığını görmek, hükümetten bir korkuya uğramağa, eğer kurtulur ise, bu korkudan halasa, kurtulamayıp arslanın pençesine düşerse, büyük bir zarara uğramaya delalet eder.
Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki: Rüyada arslan görmek üç şekilde tabir olunur
a) Sultan,
b) Cesur ve şeci' adam,
c) Kuvvetli ve amansız düşman.
Rüyada yırtıcı hayvanın, hastası bulunan bir eve girdiğini görmek, hastanın ecelinin geldiğine işarettir. Rüyasında arslanın derisinden yahut kılından bir şey aldığını görmek, ele geçecek düşman malına delalet eder. Çok kere de bu, miras malına işarettir. Rüyada bir arslanın camiye girip minbere çıktığını görmek, insanlara zulmedecek, korku ve dehşet saçacak bir hükümdara delalet eder. Rüyada iki arslanı birbiri ile savaşır görmek, harbe; arslana bindiğini görmek, büyük bir düşmana muzaffer olmağa delalet eder.

ARŞ

Rüyada Rabbin yüce arşını güzel bir surette görmek, itikadın sağlam olmasıyla müjdelenmeye delalet eder. Çünkü arş, yücelikler Alemidir.
Cafer-i Sadık hazretleri demiştir ki:
- Rüyada arşı görmek beş veçhe ile tabir olunur;
a) Riyaset, baş olmak,
b) Rif’at, yücelik
c) Rütbe,
d) izzet ve şeref,
e) Makam...
Arş-ı Kerîmi güzel ve süslü görmek, büyük bir zata intisab etmeye ve ondan ilim, irfan, hikmet, hayır ve bereket nuru edinmeye delalet eder. Bazı kere de arşı görmek, insanın hayır ve şerden işlediği amele delalet eder. Arşı eksik bir halde görmek, bid'at ve sapıklığa işarettir. Rüyada Arş-ı Azam'ı görmek, müjde ve beşarete delalet eder. Yine arşı görmek, emsalleri arasında yüksekliğe ve maksada ulaşmaya delalet eder.

ARZU

Bir kimsenin rüyada arzularına eriştiğini görmesi veya arzularının yerine getirilmesini istemesi, bütün emellerinin gerçekleşeceğine işarettir. Yine rüyada arzu edilen şeye kavuşmak, çok ilme ve Allahu Teala'ya ulaştıran yola veya helal mala delalet eder. Rüya sahibi Bekar ise evleneceğine işarettir.

ARZ VE TAKDiM

Rüyada bir ordu kumandanına arz ve takdim edildiğini ve fakat kumandanın kendisini kabul etmediğini görmek, büyük bir günaha işarettir. Eğer kumandanın kendisinden memnun olduğunu görmüş ise, Allahu Teala'nın o kimseden razı olacağına delalet eder. Rüyada kendisine takdim edildiği zat tarafından bir şey verildiğini görmek, ümit ettiği şeye nail olmaya delalet eder.

ARZUHAL (Dilekçe)

Bekar bir kimse için rüyada arzuhal görmek veya arzuhal yazmak, evlenmeye; evli için de evinde bir tören olacağına delalet eder.

ASA

Bir kimsenin rüyada asA görmesi, şerefli, kuvvetli, kudretli ve insanlara yardım eden bir kişi ile tabir olunur. Rüyada elinde asA olduğunu görmek, şerefli, kudretli, halka yardım eden birinden yardım talebinde bulunmaya işarettir... Rüyada asAnın elinde kırıldığını görmek, bulunduğu makamdan azledileceğine, ticaret ehli ise ziyana uğrayacağına delalet eder. Rüyada asA haline geldiğini görmek, ölüm ile tabir olunur. Rüyada asA ile taşa vurduğunu ve taştan suların fışkırdığını görmek, zengin olmaya delalet eder.
ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki:
- Rüyada değnek veya baston görmek, kadr ve kıymeti yüksek bir zAta delalet eder. Keza rüyada bir değneğe veya bastona dayandığını görmek, kadr ve kıymeti yüce bir şahsın himmetiyle murada ermeye işarettir. Elinde asanın yılan haline geldiğini görmek, dostun düşman olacağının işaretidir.
Kirmanî demiştir ki:
- Elindeki değneğin uzadığını gören muradına nail olur, kısaldığını gören de maksadına eremez.. Bazı kere de asA görmek, imdat ve yardıma, maksadın hasıl olacağına işarettir.

ASANSÖR

Rüyada asansörle bir yere çıktığını görmek, iş sahasında yükselmeye ve bütün engelleri aşmaya delalet eder.

ASFALT

Rüyada asfalt görmek veya asfalt bir yolda yürümek, her işte başarılı olmaya işarettir.

ASHAB-I KiRAM

Rüyada sahabilerden birini güzel hallerde görmek, onlar hakkındaki güzel itikada ve sünnetlerine tabi olmaya işarettir. Rüyada onları görmek, muhabbete, kardeşliğe, yardım ve hayırhahlığa, düşmanlık ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalplerdeki düşmanlıkların gitmesine, sevgilerin kalpleri doldur masına delalet eder.
Bir kimsenin rüyada sahabilerin kendisine teveccüh ettiğini görmesi, cami, mescid, medrese gibi hayırlı binalar yaptırmaya; neseb ve kabilesinin temizliğine delalet eder. O güzide sahabîleri görmek, zenginliğe de işarettir. Çünkü onlar birçok fetihlerde bulunup ganimetler elde ettiler. En güzel ganimet ise takvadır. Yine sahabileri görmek, tevbeye ve Allahu Te AlA'dan gayrı her şeyden alAkayı kesmeye, onların yolunda hayır ve berekete delalet eder.
Mesela rüyada Hazret-i Ömer'i görmek; uzun ömre, fazilete, her yerde hakkı söylemeğe, hayır ve hasenata, batıldan uzaklaşıp Hakk'a vAsıl olmaya delalet eder. Keza Hazret-i Osman'ı görmek, zühd, takva, haya ve edebe, hayır ve fazilete işarettir. Hazret-i Osman (r.a.)'ın kendisine gülerek baktığını ve iltifat ettiğini görmek, dünya ve ahiret saadetine delalet eder.
Rüyada sahabilerin başı ve Allah Resûlü'nün mağara arkadaşı Hazret-i Ebû Bekir (r.a.)'i yüzü güler ve ferah bir halde görmek; dünya ve ahiretin saadet ve huzuruna işarettir.
ibn-i Şîrîn demiştir ki:
- Hazret-i Ebû Bekir'i yüzü güler ve ferah ve sürurda görmek, ferah ve sürura, nimet ve refaha, hastalıktan şifaya, ilim ve marifete delalet eder.
Cafer-i Sadık hazretleri demiştir ki:
- Rüyada Hazret-i Hasan ve Hüseyin'i görmek, bazı büyük zatlara intisab ederek onlardan hayır ve nimete, ilim ve hikmete ermeye delalet eder. Onlardan birinin kendisine bir şey verdiğini veya lütuf ve iltifat ile söz söylediğini görmek, çok mal ve nimete, refah ve rahata, fukaraya lütuf ve ihsana delalet eder. Çünkü onlar lütuf ve ihsanda herkesten ileriydiler.
Rüyada Nebiler Nebisi'nin nazenin kızı ve Cennet kadınlarının efendisi Hazret-i Fatıma (r.anha)'yı görmek, her türlü hayır ve berekete, fazilete, yüce ve güzel ahlAka, bütün işlerde muvaffakiyete delalet eder. Yine onu mesrur ve güleç görmek, ferah ve sürura, saadet ve selamete işarettir. Mahzun ve mukadder görmek hüzün ve keder ile tabir edilir.
Resûl-i Ekrem efendimizin pak zevcelerinden herhangi birini görmek, hayır ve hasenata, iffet ve ismete, haram ve batıldan uzak kalmağa, aile saadetine ve bereketli rızka delalet eder.

ASILMAK

Rüyada asılmak, birçok vech ile tabir edilir. imam Nablusî demiştir ki: - Valiliğe ehil olan bir kimsenin rüyada asıldığını görmesi, vali olacağına işarettir. Rüyada asılmak, yücelik ve nail olacağı nimetlere delalet eder. Rüyada bir şehirde idam edildiğini görmek, idam edildiği şehrin şerefi nisbetinde erişeceği reisliğe delalet eder.
Yine rüyada asılmak, fakirler hakkında hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına; zenginler hakkında ise, şerre ve işlerinin bozulmasına işarettir. Hem ölü, hem de o halde yine idam edildiğini görmek, dini bozukluğa ve fakat dünyanın şeref ve yüksek makamlarına delalet eder. Bekar bir adamın rüyada idam edildiğini görmesi, evleneceğine işarettir. Deniz üstünde bir vapurda yolculuk yapan biri rüyada asılmış olduğunu görse, bu rüya onun hakkında hayra delalet eder. Rüyada idam edilmiş birinin etinden yediğini görmek, ileri gelen birtakım kimselerden menfaat teminine delalet eder.

ASi OLMAK

isyanını çirkin görmeyen kimsenin rüyada asi olduğunu görmesi, mahzun edecek bir azaba işarettir.
ibn-i Şîrîn hazretleri: Rüyada bir adama zulmettiğini görmek, o kişinin zulmüne uğramaya delalet eder, demiştir.

ASiLZADE

Rüyada soy ve nesepçe asil birini görmek, kalb temizliğine, güzel itikada, yüksek dereceye delalet eder. Bu rüya, bazı kere de düşmanlara karşı üstün gelmeye işarettir.

ASKER

Rüyada üniformalı veya yüksek rütbeli asker görmek, şan ve şöhrete delalet eder. Aynı zamanda asker kuvvet demektir. Askerle konuştuğunu görmek, işlerde zorluk çekmemeye işarettir. Rüyada bir şehre veya bir mahalleye veya bir sokağa asker geldiğini görmek, yağmur ile tabir olunur. Askerin geldiği yerlere yağmur yağar.. Bazı kere de asker görmek, müminler hakkında zafer ve zalimlerden intikam almak ile tabir olunur.

ASKER BAYRAĞI

Bir kimsenin asker bayrağı görmesi, halkın kendisine tAbi olduğu Alim veya Abid, ya da zengin ve cömert bir kimseye işarettir. Rüyada görülen kırmızı bayraklar, harp ve gıtale, sarı bayraklar, askerde salgın hastalık bulunduğuna, yeşil renkli bayraklar da hayırlı bir sefere delalet eder.. Beyaz bayraklar görmek, yağmura, siyah bayraklar da kıtlığa işarettir. Ne yapacağını bilmez birinin rüyada asker bayrağı görmesi, hayretten kurtulup selamete ereceğine işarettir. Kadının rüyada asker bayrağı görmesi, kocaya delalet eder.

ASMA (Üzüm çubuğu)

Rüyada asma diktiğini görmek, izzet ve şerefe delalet eder. Yine asma görmek, din ve dünyaca menfaatli bir adama işarettir. Rüyada üzüm çubuğu, zengin bir hanıma, üzümün kesilmiş dalı ise, cimri bir kadından alınacak mala delalet eder. Kışın asma ağacında üzümler görmek de, zengin bir kadın ile tabir olunur.

ASTARGAN (Manto)

Rüyada böyle bir mantoya malik olduğunu görmek, asalete ve çalışkanlığa işarettir. Astargan manto giymiş bir kadın görmek, sevinçli ve huzurlu günlere delalet eder.

AŞÇI

Rüyada aşçı görmek haris bir adama delalet eder.
ibn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki:
- Güzel kokulu, temiz ve leziz bir şey pişirdiğini görmek, hayır ve nimete işarettir. Bunun aksini görmek, şer ve kibir ile tabir olunur.
Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki: Rüyada aşçı görmek, asılsız ve faidesiz kelamdır. Bazı kere de aşçı görmek, zengin ve fukara için sürür ve izdivaca delalet eder. Hasta birinin rüyada aşçı görmesi, hastalığının şiddetleneceğine işarettir. Çarşı aşçısını görmek, faydalı bir işle meşgul olmaya delalet eder... Rüyada şekerciyi görmek, ilim, hikmet ve rızka; çivit otunu pişireni görmek, gam, keder ve gussaya; zift ve kara sakız kaynatanı görmek, elbiselere ve deniz seferine çıkmaya delalet eder.

AŞiRET

Bir kimsenin rüyada kendisini aşiret çadırının içinde görmesi ve aşiretin reisi ile konuşması, muhtar olacağına veya bir kuruluşun başına geçeceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya gurbete çıkmaya delalet eder.

AŞIK

Nablûsî demiştir ki:
- Rüyada Aşık olmak belAdır. Bu sebeple bir kimse rüyada Aşık olduğunu görse, bir belaya duçar olur. Aşık, iyi veya kötü işleri arzu eden bir kimsedir. Şunu da biz ilave edelim ki, Aşıkların dünyada rahatı yoktur. Ta ki maşukuna kavuşuncaya kadar...
Yine rüyada aşk halini görmek, rüya sahibinin gizleyemediği bir sözü açılmasına da işarettir. Aşk, uyanıkken bir şeye düşkünlüğe, hasta için ecelin yaklaştığına ve fakirliğe de delalet eder. Rüyada severek bir iş yaptığını ve onu yaptıkça zevk aldığını görmek, nefsin arzusuna uymaya ve sonu gelmez işler peşinde koşmaya delalet eder. Çünkü insan için kendi nefsinden daha yaman düşman yoktur. Bekar bir adamın rüyada aşk mektubu yazdığını görmesi, yakın zamanda evleneceğine işarettir. Aşk mektubunu aldığını görmek, bir evlenme teklifine delalet eder. Yine sevdiği birinden bir aşk mektubu aldığını görmek, mutluluk ve saadete işarettir.

AŞURE

Rüyada aşure ayında, yani Muharrem ayında, aşure dağıttığını görmek, hayırlı bir nimet veya güzel habere işarettir. Aşure görmek veya yemek ise, bunun zıddı. yani keder ve musibet habercisi...

AT

Rüyada at görmek murada nailiyet ile tabir olunur. Ata binmeye ehil olmayan biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere delalet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
- Rüyada at görmek, izz ü şeref ve devlete delalet eder.
Kirmani de demiştir ki:
- Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre delalet eder. Doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla evlenme ye delalet eder. Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. bazen da at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delalet eder. Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek, hayır ve berekettir. Rüyada halis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın ile tabir olunur. Rüyada at görmek, her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alametidir. Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delalet eder. Eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir. Rüyada kendi yanında veya evinde bir atın helak olduğunu görmek, insanlardan birinin vefat edeceğine işarettir. Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delalet eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:
- Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, harp ve gı-tale delalet eder. Rüyada atın kendisini ısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delalet eder. Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tabir olunur. Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda cihada işarettir. Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir. Atın kuyruğunun kesildiğini görmek ölüme delalet eder. Kendi atından inip bir başkasının atına bindiğini gören kişinin, bir halden diğer hale geçeceğine işarettir. iki halin arasındaki fark, iki atın arasındaki fark nisbetincedir ve iş ona göre tecellî eder. Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete nailiyete delalet eder. Rüyada posta atına binmek ise, binen için ecelin yakın olduğuna işarettir. Beyazlığı siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini görmek, dindar bir hanımla evliliğe delalet eder.

ATEŞ

Bir kimsenin rüyada ateş görmesi, acele olan rızka ve hazırlanmış maksada işarettir. Rüyada ateşten menfaatlandığını görmek, bol rızıkla mükAfatlandırılmaya delalet eder. Bazı kere de ateş, ilim taleb etmeye ve ilmi arzulamaya delalet eder. Rüyada elinde alevli bir ateşin yandığını görmek, devlet tarafından veya yüksek makam sahibi biri eliyle gelecek rızık ve mala işarettir. Rüyada bir cemaatin aralarına kıvılcım döküldüğünü görmek, o kişiler için düşmanlık ve kavga husulüne delalet eder. Ateşle bir şey pişirdiğini görmek, güzel ve faydalı sohbetlerde bulunmaya ve iyi havadislere işarettir. Karanlıkta birine yol göstermek için ateş yaktığını görmek, ilim ve irfanca ilerlemeye ve fazilete delalet eder. Rüyada kış mevsiminde ateşte ısındığını görmek, zenginliğe; ateşe çekilmek de zindana işarettir. Ve yine ateşte mahvolduğunu görmek, haram mala; ateşe girip hiçbir şey olmadan çıktığını görmek, feyiz ve Allahu Teala tarafından mağfirete delalet eder.

ATEŞ YAKICI

Rüyada ateş yakıcı gören kimse, hayra, rahata, ihtiyaçları görmeye ve büyüklere yaklaşmaya nail olur. Ateş yakıcısını görmek, ilme de işarettir. insanların elbiselerini veya beyhude yere elbiseleri ateşe atıp yakan birini görmek, şer, fitne ve israfla malı zayi etmekle tabir olunur.
Danyal (a.s.) demiştir ki:
- Rüyada dumansız ateş görmek, devlet büyüklerine yakınlaşmaya işarettir.

ATEŞ BÖCEĞi

Rüyada ateş böceği görmek, kısa bir zaman içinde çok sevince ve sıhhatin düzeleceğine işarettir. Bazı kere de bu rüya, sevincin kısa süreceğine delalet eder.

ATEŞ KORU

Rüyada ateşin kor haline geldiğini görmek, maksadın ve matlubun hAsıl olacağına ve acele ele geçecek rızka delalet eder.

ATEŞE TAPMAK

Rüyada ateşe taptığını görmek, sultana ve memlekete ihanet edenlere yardım ile tabir edilir. Taptığı ateş çok şiddetli ise haram mala delalet eder. Kızgın ateş zalim hükümdara da işarettir.

ATICILIK

Bir kimsenin rüyada kendisini avcı olarak görmesi ve bir hayvanı vurması, iş hayatında başarılı olacağına delalet eder.

ATlamaK

Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareket ederek bir yerden diğer bir yere atladığını görmek, can sıkıcı ve müşkül bir söze delalet eder. Yüksek yerden aşağı atladığını görmek, iyi halden kötü hale meyletmeye; aşağıdan yukarıya sıçramak da, insanın çabucak yüksek dereceye ulaşacağına işarettir. Yükseklerden aşağıya düşüvermek, kıymetinin hemen düşmesine delalet eder.

ATKI

Rüyada atkı görmek, iyi bir kimseden yardım göreceğinize ve himaye edileceğinize delalet eder.

ATLAS

Bir kimsenin rüyada atlastan bezlere malik olduğunu görmesi; dindar, takva sahibi ve hak ehli olduğuna işarettir. Bu rüya bazı kere de şerefli ve güzel bir kadınla evlenmeğe delalet eder. Rüyada durulmuş bir atlas kumaş satın aldığını görmek, güzel hizmetçilere işarettir. Bekar bir kimsenin atlas elbisesi giydiğini görmesi, temiz bir kadınla evleneceğine işarettir. Fakih ve Alim kimselerin atlas elbise görmeleri, dünyayı talep etmekle tabir olunur ve onlar hakkında noksanlıktır.

ATMACA

üyada atmaca kuşu görmek, cahil, zalim biri ile karşılaşmaya delalet eder. Yine atmaca kuşu, zalim, cahil bir idareci ile de tabir olunur.

ATMAK

Rüyada mancınıkla bir şey attığını görmek, zulüm ve hileye işarettir. bazen da bu rüya Alimlere iftira etmeye delalet eder. Yine rüyada mancınıkla bir şey attığını görmek, o yerde fitne zuhuruna işarettir. Attığı okun hedefine isabet ettiğini görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir. Yine rüyada av avlanmak maksadıyla taş attığını görmek, kazanç ve ganimete nail olacağının işaretidir. Bir kimse rüyada kendisine ok atıldığını ve kanının aktığını görmüş olsa, büyük bir şahsiyetten nimete ve menfaate erişeceğine delalet eder. Üzerinde yeni ve beyaz bir elbise olduğunu ve bir dağın tepesine doğru ok attığını görmek, ehil insanlar için saltanatla tabir olunur.

ATTAR

Bir kimsenin rüyada attar olduğunu görmesi, halkın medh ü sena edecekleri bir işe gireceğine delalet eder. Attar ile dost olduğunu görmek, güzel ahlAk, cömertlik ve salAh ile nimetlenmeye işarettir. Bazı kere de attar görmek; ilim, hidayet, hikmet ve güzel bir şekilde anılmaya delalet eder. Ve aynı zamanda sevinç ve huzurun da işaretidir.

AT TERSi (Gübresi)

Rüyada at tersi görmek, şerefli bir kişiden gelecek mala delalet eder. Kişinin rüyada at tersi süpürdüğünü görmesi, şerefli ve kıymetli bir zattan mala ve nimete erişeceğine işarettir. At tersi üzerine oturduğunu görmek, akrabadan gelecek miras ile tabir olunur.

AVCI

Rüyada avcı görmek, kadınlara meyleden ve onları elde etmek için her türlü hile ve desisede bulunacak adama delalet eder. Umumiyetle avcı, hile ve desise yapan kimse ile tabir olunur. Rüyada arslan veya diğer yırtıcı hayvanları avladığını görmek, diğer sultanlara hile yapan büyük bir sultan ile tabir olunur. Kuş ve serçeleri avlamak, halkın ileri gelenlerine hile yapan tüccara delalet eder. Rüyada balık avlamak, kadınlara karşı fenalık ve hile düşünen kötü insanlara işarettir. Bir kimsenin rüyada av köpekleri ile ava çıktığını görmesi, bütün insanlar hakkında hayır ve onun yapacağı güzel bir iş ile tabir dlunur. Denizde taze ve tatlı balık avladığını görmek, helal rızka, meşru yolda çalışmaya ve hayra delalet eder.

AVLANMAK

Rüyada av avladığını görmek, ganimete ve mala delalet eder. Yine rüyasında geyik, dağ keçisi, tavşan ve yabanî merkep gören kişi, hiç ummadığı yerden mal ve ganimete erişir. Bir kadının rüyada av avladığını görmesi, babasının veya koçanının malını korumaya işarettir. Hizmetçinin av avlanması, efendisinin malından yiyeceği şeye işarettir. Küçük çocuğun böyle bir rüya görmesi, ilim ve sanat öğrenmesi, babasının mirasına konması ve menfaate kavuşması ile tabir olunur. bazen da rüyada av avlanmak, gaflete ve işinde dikkatsiz olmağa işarettir. Av köpekleriyle av avladığını görmek, emniyete ermeye şöhrete kavuşmaya delalet eder.

AViZE

Rüyada yanar halde avize görmek veya avize yakmak, hayra alamettir. Avizenin kendi kendine söndüğünü görmek, ecelin yaklaştığının işaretidir. Avize satın aldığını görmek, yeni bir işe atılmaya ve o işten temin edeceği menfaate delalet eder.

AV KAPANI

Bir kimsenin rüyada, eti yenen bir hayvan için kapan kurduğunu görmesi, helal olan bir mal ile tabir olunur ve onun eline helal mal geçer.

AVRET

Rüyada elbisesinin açılıp edep yerinin görülmesi, hayasızlığa işarettir. Rüyada avret yerinin açık olduğunu ve bundan da utanmadığını, kendisine hiç bakan kimse bulunmadığını görmek, içinde yüzdüğü sıkıntı ve meşakkatten ve hastalıktan kurtulmaya delalet eder. Eğer borçlu ise, Allahu Teala ona, borcunu ödemeyi kolaylaştırır ve kendisine bir çıkış kapısı açar. Korku içinde ise, selamet bulur.

AVRET ALMAK

Rüyada avret almak, yani kadın almak, zengin olmaya; onu öptüğünü görmek, murada ermeye delalet eder. Yine rüyada güzel bir hanımı görmek, hayra ve rahatlığa işarettir. Bu rüya aynı zamanda gelecek iyi bir seneye delalet eder. Rüyada avret yeri görmek, zenginliğe, çok evlat sahibi olmaya, uzun ömre, murada nailiyete işarettir. Kadının avret yerini görmek, gam ve gussadan halas olmağa; Bekar için evliliğe delalet eder.

AVUÇ

Rüyada avuç içi görmek, rüya sahibinin kuvvetine, elinin açıklığına, dünyalığının genişliğine ve rızkının bolluğuna delalet eder.
Cafer-i Sadık (r.a.) demiştir ki: Avuç rüyası altı şekilde tabir olunur;
a) Zevk ü şevk,
b) Mal,
c) Riyaset,
d) evlat,
e) Şecaat,
f) Haramdan sakınmak...
Ibn-i Kesir (rh.a) de şöyle tabir eder:
- Rüyada avucunun geniş olduğunu gören rızıklanır, mal ve serveti artar, cömertlik ve kerem ile şereflenir. Avcunun dar olduğunu görmek ise bunun zıddı. Rüyada avucunun güzel olduğunu görmek, Allahu Teala'ya Asi olmaktan sakınmaya delalet eder. Bazı kere de avuç içinin güzel olması ve pırıldaması duaların kabul edilmesine işarettir. Rüyada avucun kapandığını görmek, geçimin darlığına; avuç içinde kıl bittiğini görmek de kedere delalet eder. Avuçların birbirine vurduğunu görmek, ferah ve sürür ile tabir olunur. Elinin arkası ile diğer elinin içine vurduğunu görmek, bir musibete delalet eder. Avucunu göğe doğru açtığını görmek, menfaat ve hayıra işarettir. Avucun kapalı olması ise cimrilik ile tabir edilir. Avucunun içinde abdesti bozan bir nesne görmek, rüya sahibinin kuvvet ve dünyalığına delalet eder.

AVUKAT

Rüyada bir avukata gittiğini ve onunla konuştuğunu görmek, ileride avukata ihtiyacınız olacağına işarettir.

AY

Rüyada ay görmek, sultan veya büyük zatlara işarettir.
ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki: - Rüyada ay bedir halinde görülürse bir milletin büyüğü ve ulusu ile tabir olunur. Ayın gökte iki parçaya ayrıldığını görmek, yüce şahsiyetlerden birinin öleceğine delalet eder. Rüyada aya asıldığını görmek, nimete ve büyük bir hayra nailiyet ile tabir olunur.
Cafer-i Sadık hazretleri demiştir ki: Rüyada ay görmek şöyle tabir olunur;
a) Mülk,
b) Vezir (bakan),
c) Mülkün nedimi,
d) Milletin reisi,
e) Güzel zevce ve hizmetçi,
f) evlat,
g) Ana ve baba,
h) Zevç,
ı) Hayır sahibi ve ondan gelecek menfaat.
Ibn-i Fuzale demiştir ki:
- Ay bazen erkek evlada işarettir. Bir kadının veya erkeğin kendi koynundan, yahut vücudundan bir ay çıktığını görmesi, erkek ve bahtiyar bir evlatları olacağını delalet eder. Bu ayın yavaş yavaş yükselerek semaya çıktığının görülmesi, o evladın insanlığın en ulvî derecesine vAsıl olacağının işaretidir. Rüyada ayın nurunun evinin içine girip hanesini pırıldattığını görmek, büyük bir zat tarafından verilecek mükAfata delalet eder. Rüyada ayı doğurduğunu görmek, arzu ve murada ermeye delalet eder. Ayı en yüksek, en yüce ve fezanın en derinliklerinde yüzer görmek, hayır, iyilik ve fazilet ile tabir olunur. Rüyada ayın tutulduğunu görmek, memleket büyüklerinin müşkülAta uğrayıp çok sıkıntı çekeceklerine işarettir. Rüyada güneş ve ayı kendi üzerine doğmuş görmek, anne ve babanın rızasına delalet eder. Rüyada ayın kendisi ile konuştuğunu görmek, yüksek ve ulvî derecelere işarettir. Hıristiyan bir kadının ayı görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Ay bedir halinde iken bir başka gezegenle çarpıştığını görmek, iki memleket insanının birbirleriyle harp edeceklerine işarettir. Bakan olan birinin ayın tersine döndüğünü görmesi, vazifeden azledileceğine işarettir. Güneş ve ayın kendisine secde ettiğini görmek, anne babanın . rızası ile tabir olunur. Güneş ve aya secde ettiğini görmek ise, büyük bir günaha delalet eder. Rüyada güneş, ay ve yıldızların güneş yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görmek, devlet büyükleri ve şerefli insanlar yanında sözünün makbul olacağına işarettir.

AYAĞI iLE iTMEK

Rüyada birisinin kendisine tekme vurduğunu veya ayağı ile ittiğini görmek, fakirlik ile tabir olunur. Yine tanınmış birinin tekmesine maruz kalmak, o kişiden kendisine bir belA isabet edeceğine işarettir. Kişinin rüyada ayağı ile bir şeyi teptiğini görmesi, söylemiş olduğu sözü inkAr etmeye işarettir.

AYAK

Bir kimsenin rüyada ayak görmesi; Ana, baba, rızık, servet ve yolculuğa delalet eder. Yine rüyada görülen ayak, servetin devamına, iyi ve güzel amele, işlerin sağlam tutulmasına ve itimada alamettir. Asi ve günahkAr birinin rüyada ayağını güzel görmesi, tevbe ve istiğfara ve Rabbine yönelmesine delalet eder.
Danyal (a.s.) demiştir ki: “- Rüyada bir ayağının kırılmış veya kesilmiş olduğunu görmek, ana babasından birinin öleceğine, ya da malının yarısını zayi edeceğine alamettir. iki ayağının birden kesilmiş olduğunu görmek, sefer ile tabir olunur. Bu rüya, bazı kere de ölüme işarettir." Ayaklarının demirden veya bakırdan olduğunu görmek, uzun ömre ve çok mala delalet eder.
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: "- Rüyada ayaklarının kuş ayakları gibi olduğunu görmek, hayır ve berekettir. Ayaklarının yarılmış olduğunu görmek ise iyi değildir."
Cafer-i Sadık (r.a) buyururlar ki; Rüyada ayak görmek yedi vech üzere tabir olunur;
a) iş,
b) Ömür,
c) Gayret,
d) Mal,
e) Kuvvet,
f) Sefer,
g) Zevce,
Bazı kere de ayağının güzel görülmesi, namaza ve namazın edasına delalet eder.
Ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: "- Rüyada görülen ayaklar, insanın malı, ameli, iyi ve güzel işleri ile tabir olunur."

AYAK BiLEZiĞi

Rüyada görülen ayak bileziği erkek çocuk ile tabir olunur. Bir kadının rüyada üzerinde altın bilezikler olduğunu görmesi, korkudan emin olmaya delalet eder. Kişinin üzerinde altın bilezikler olduğunu görmesi ise, hastalığı veya din de ona erişecek bir hataya işarettir.

AYAKKABI

Rüyada iyi bir ayakkabı görmek, devlet ve ikbale, kazancın artmasına ve menfaate delalet eder. Kötü, çürük, eski ayakkabı görmek, bunun zıddı..

AYDINLIĞA ERMEK

Rüyada aydınlık görmek, ilim, irfan ve hikmete delalet eder. Bazı kere de bu rüya, sahibinin yapmak istediği bir işi başaracağına işarettir. Yine aydınlık görmek, dinin kuvvetleneceğinin delilidir. Rüyada karanlıktan aydınlığa çıktığını görmek, tasalardan, kederlerden kurtulmağa; çakmak ateşi çakar görmek, korkulardan emin olmaya delalet eder.

AYDINLIK

işlerde düzgünlüğün ve iyi halin işaretidir. Karanlık ise, bunun zıddı.

AyaZ

Rüyada dondurucu ayaz görmek, veya üşüdüğünü görmek, işlerin bozulacağının işaretidir.

AY ÇiÇEĞi

Rüyada görülen ayçiçeği, istikbalin her geçen gün daha da gelişeceğine, şöhret ve servet sahibi olmaya işarettir.

AYETLER

Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır ve onunla hemdem olmak saadetin en büyüğüdür. Bu sebeple Ayetler görmek rahmettir. Ayet-i Kerimeler iki türlüdür: Rahmet Ayetleri, azab Ayetleri... Bir MüslümAnın rüyada rahmet Ayetlerini görmesi veya okuması veya okunduğunu işitmesi, Allahu Teala'nın rahmetine delalet eder ve o kişi için saadettir. Müjdeleyici Ayetleri görmek, müjdelenmenin işaretidir. Bir adam rüyada rahmet Ayetini okuduğunu, fakat azab Ayetine geldiğinde kendisine bu azAb Ayetinin okunması zorlaştığını görse, ferah ve selamete kavuşacağına delalet eder. Hasta bir adamın rüyada Kur'an okuduğunu görmesi, şifaya kavuşacağının işaretidir. Çünkü Kur'an müminlere şifadır. Rüyada Ayetü'l-Kürsi’yi okumak veya okunduğunu işitmek, rüya sahibinin gönül nuruna, ilim, hikmet, takva ve verA ehli biri olduğuna delalet eder. Zira Ayetü'l-Kürsî ism-i A'zamdır.

AYGIR

Rüyada aygır görmek, mevki sahibi ve zengin kimselerle kurulacak dostluğa ve menfaate delalet eder.

AYI

Rüyada ayı görmek, Afet, belA ve fitneye işarettir. Bazı kere de ayı görmek, şiddet ve kuvvetli olmayan, düşmanlığında hileye başvuran hırsıza delalet eder. Rüyada ayının sırtına bindiğini görmek, devlet adamlarından menfaat görmeye işarettir. Yine ayıya bindiğini görmek, düşmana galip gelmeye delalet eder. Rüyada ayı derisi görmek mala, bazı kere de kötü, boşanmış ve oyunla meşgul kadına delalet eder.

AYI AVCISI

Kişinin rüyada ayı avcısı görmesi, haram kazanç sahibi kimselere işarettir. Yine bu rüya, cAhil kimseleri ve şarkıcı bir hizmetçiyi veya kötü bir kadını terbiye eden birine delalet eder.

AYIP

Kişinin rüyada ayıp olan bir fiili işlemesi, kötü ahlAk ve yaramaz sıfatlar ile tabir olunur.

AYLIK (Maaş)

Rüyada çalışma karşılığında her ay aldığınız maaşı, yine almış olduğunuzu görmek, borç ve sıkıntı ile tabir olunur. Bu rüya, müsrif bir eşe de işarettir.

AYLAR

Aylardan murad, Arabî aylardır. Bunlar da aşağıdakilerdir;
1- MUHARREM: Kişinin rüyada Muharrem ayını görmesi, sıkıntı ve belAdan halas olmaya, hastalıktan şifa bulmaya delalet eder. Bu rüyayı gören gurbette ise, memleketine döneceğine işarettir. GünahkAr birinin Muharrem ayını rüyada görmesi, tevbe edeceğine ve hidayet üzere olacağına delalet eder. Çünkü o ayda ilk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'in tevbesi kabul edilmişti.
2- SAFER: Safer ayı içinde görülen rüyalar pek hoş karşılanmaz ve hayra alamet değildir. Üzüntü ve keder içinde yüzen bir adamın safer ayını rüyada görmesi, selamet işaretidir. Hasta birinin aynı rüyayı görmesi, şifa ve sıhhat bulacağına delalet eder.
3- REBIÜLEVVEL: Rebîülevvel ayını rüyada görmek, sevinç ve saadete işarettir. Bu rüyayı gören kimse ticaretinde kAr eder, ferah ve sevinç içinde olur. Sıkıntıda olan birinin bu ayı rüyada görmesi, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir. Yine evlat bekleyen birinin bu rüyayı görmesi, salih bir erkek evladı olacağının alametidir.
4- REBIÜLAHiR: Rüyada RebîülAhir ayını görmek düşman üzerine galip olmaya işarettir. Bu ayda görülen rüya hayra delalet eder.
5- CEMAZiYELEVVEL: Bu ayda görülen rüya, işlerin durgunluğuna işarettir, kAr ve alış veriş bu zamanda az olur. Rüyada Cemaziyel ayını görmek, yakınlarından birini kaybetmeye alamettir.
6- CEMAZIYELAHiR: Bu ayda görülen rüya hayırlı netice verecekse, rüyanın hükmü hemen tecelli etmez ve gecikir.
7- RECEB: Receb ayı içinde görülen rüya, kuvvetli ve sahih olur; hayır ve bereket kapıları açılır ve şer hayra inkılAb eder. Rüyada Receb ayını görmek, şeref ve meziyete delalet eder. Zira kAinatın efendisinin mübarek miracı Receb ayı içinde vuku buldu.
8- ŞABAN: Rüyada Şaban ayını görmek, devlet adamlarından birinin azledileceğine delalet eder. Çünkü bu ayda her hikmetli iş bir emirle ayrılır. Sene içinde olacak hadiseler yine bu ayın 15. gecesinde hükme bağlanır.
9- RAMAZAN: Ramazan Kur'an inen bir ay ve içinde bin aydan daha makbul olan bir gece var. Bu sebeple, bu ayda şeytanlar zincire vurulur, şer ve kötülük kapıları kapanır. Ramazan ayında görülen rüyanın hükmü gecikmez. Ramazan ayını rüyada görmek, bereket, hayır, iyilik, af ve mağfirete delalet eder. Bu rüyayı gören ilim ve Kur'an öğrenen biri ise, ilme ve Kur'an'a nail olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu mübarek ayda nazil oldu. Rüyada Ramazan ayını gören saralı ve hasta ise, tez zamanda şifa bulur, sıkıntıda ise, sıkıntıdan halas olur.
10- ŞEVVAL: Rüyada Şevval ayını görmek, üzüntülerden kurtulmaya, ferah ve sevince delalet eder. Zira Şevval'in ihtidasında görülen ay, bayram ve ferahlıktır. Bayramlar sevinç ve sürür günüdür. 11- ZiLKADE: Bu ay içinde görülen rüya, sefere delalet ediyorsa, rüya sahibinin yolculuğa çıkmaması evladır.
12- ZiLHiCCE: Kişinin bu ayda gördüğü rüya, eğer sefere delalet ederse, hemen sefere çıkmasında bir mahzur yoktur, sefere çıksın ve işlerini genişletsin. Çünkü bu ay mübarek bir aydır ve hac mevsimidir. Ve bu ayda Bayram ve Kurban vardır. Rüyada Zilhicce ayında olduğunu veya kurban kestiğini yahut kurban bayramı namazı kıldığını görmek, borçtan kurtulmaya, nezrinin yerine gelmesine, tevbeye ve hidayete erişmeye delalet eder.

AYNA

Rüyada aynanın görülmesi, hayal ve gurur ile tabir olunur. Aynanın kadına delalet ettiği de söylenir. Rüyada cilalı ve berrak bir aynaya baktığını gören kişi, hüzün, keder, gam ve gussadan ve sıkıntıdan halas olur. Bekar bir kimsenin rüyada aynaya baktığını görmesi, onun için müjdedir. Çünkü bu rüya, evleneceğine delalet eder. Rüyada altından yapılma bir ayna görmek; dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ile tabir edilir. Sakalı olmayan bir kişi, rüyada aynada sakalının siyahlaşmış olduğunu görse, bu rüya onun dünyaca insanların nezdinde makbul ve kadrinin yüceliğine delalet eder.
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: "- Rüyada aynada güzel bir yüz görmek, ferahlık ve sevince, çirkin yüz görmek de hüzün ve kedere delalet eder."
ibn-i Şîrîn (rh.a.) demiştir ki: “-Rüyada ayna görmek, büyüklüğü ve parlaklığı derecesinde, rüya sahibinin yükselmesine ve mevki elde etmesine delalet eder." Aynada yüzünü güzel ve sakalını siyah görmek, eğer aslında öyle değilse, halka karşı cömert ve kerim olmaya delalet eder. Zindana düşmüş bir mahkumun rüyada kendi yüzünü görmesi, hapishaneden kurtulacağına işarettir. Rüyada gümüş bir aynaya baktığını görmek, sıkıntı, keder ve korku ile tabir olunur. Altın ayna ise bunun zıddı ve dince kuvvete delalet eder. Rüyada, kendisini aynada bir kadın şeklinde görmek, kız çocuğu ile tabir olunur. Eğer o kişinin hanımı hamile ise bir kızı dünyaya gelir. Bekar birinin bu rüyayı görmesi, evleneceğine işarettir.

AYRAN

Rüyada ayran içtiğini görmek, rızkın genişliğine, kıymetli ve değerli dostlara delalet eder. Yine birisine ayran ikram ettiğini görmek, çok çok kıymetli bir dost edinmeye işarettir. yayıkta ayran çalkaladığını görmek, kısmetin açılmasına; Bekar için evlenmeye, evli için de güzel ve hayırlı bir çocuğa malik olmaya delalet eder.

AYRILIK

Kavuşmanın zıddıdır. Bu rüya, bazı kere de düşmandan kaçmaya işarettir.

AYVA

Rüyada ayva görmek, hastalıklara alamettir. Hasta olan biri rüyada ayva görse, bu rüya, hastalıktan halas olmaya delalet eder. Yüksek mevkide olan biri bu rüyayı görmüş olsa maksadı hAsıl olur. Rüyada ayva sıktığını görmek, ticaret maksadıyla sefere çıkmaya ve kAr elde etmeye işarettir. Ayva ağacı görmek, kendisinden istifade edilmeyen bir adama delalet eder. Bazı kere ayva görmek, iyi bir yere yolculuğa alamettir. Yine ayva, güzel ve şanı yüce bir kadın ile de tabir olunur.
Rüyada yeşil ayva görmek, sarısını görmekten daha hayırlıdır.

AZAMET (Ululuk)

Rüyada azim bir yere çıktığını görmek, Allahu Teala indinde yüksek derecelere delalet eder. bazen da bu rüya, günahkArın tevbesi, kAfirin hidayeti olarak tabir olunur.

AZAD ETMEK

Bir kimsenin rüyada herhangi birini azad etmesi, kurban ile tabir olunur. Rüyada kendisini azad ettiğini görmek, kurban kesmeye delalet eder. Hanımını azad ettiğini görmek, hanımdan ayrılmaya işarettir. Hasta birinin azad olduğunu görmesi, ecelin yaklaştığının işaretidir. GünahkAr birinin azad edildiğini görmesi, tevbeye delalet eder ve günahtan kurtulur. Borçlu olan rüyada azad edildiğini görse, bu rüya, borçtan kurtulacağının işaretidir.

AZARLAMA

Kişinin rüyada azarlanması, vakar ve tazim ile tabir olunur.

AZGINLIK

Rüyada azgınlık ettiğini görmek, hayra alamet değildir, dince fitne sayılan şeylere delalet eder.

AZL

Rüyada azl edildiğini görmek, sıkıntı ve kederden kurtulmaya delalet eder. Memurun azledildiğini görmesi, vazifesinde devamlı ve başarılı olacağına işarettir.

AZIK

Rüyada azık torbası görmek, uzun bir sefere çıkmaya delalet eder. Dul bir kadının bu rüyayı görmesi, yakında evleneceğine işarettir. Kız için de durum aynıdır.

AZRAiL (a.s.)

Rüyada can alıcı meleği güler yüzlü görmek, şehidlik ile tabir olunur.. Öfkeli bir halde görmek, tevbe etmeksizin ölmeye delalet eder. Hasta bir adamın rüyada Azrail (a.s.) ile görüşmesi ve onu yendiğini görmesi, hastalıktan şifa bulacağına ve eski haline avdet edeceğine işarettir. Rüyada Azrail (a.s.)'in elini öptüğünü görmek, gelecek bir mirasa delalet eder. Rüyada can alıcı meleğin, kendisine galip geldiğini görmek, ölümün yakın olduğuna işarettir. Rüyada Azrail'e selam verdiğini görmek, dünyanın sıkıntı ve belAsından emin olmaya delalet eder.
imam Nablusî demiştir ki: “-Rüyada Azrail (a.s.)'i görmek, ailesinden ayrılmaya, kıtlık olmasına, ziraat ve meyvelerde görülen Afetlere delalettir. Bazı tabirciler de demiştir ki: Rüyada Azrail'i gören kimse, lüzumlu olan bir işe girer. Azrail suretine girdiğini gören kişi ise, insanlara galip gelir... Her şeyin en güzelini ve doğrusunu Allahu Teala bilir.