Dualar

Dua ibadetin ta kendisidir (Hadis-i şerif)

UYKUDAN UYANINCA YAPILAN DUÂLAR

1. "Bizi öldürdükten (uykudan) sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş (Kıyâmet günü yeniden diriliş), yalnızca O’nadır."(1)
2. "Allah’tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve Hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir. Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah’tan başka hak ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet, ancak yüce ve büyük olan Allah’a âittir. Rabbim! Bana mağfiret eyle (günahlarımı ört)!"(2)
3- "Bedenime âfiyet veren, ruhumu bana geri veren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah’a hamd olsun."(3)
4- "Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahipleri için deliller vardır.Onlar ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: Rabbimiz!Sen bunları boşuna yaratmadın, Sen (noksan sıfatlardan) münezzehsin.Bizi ateşin azabından koru, derler. Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan, onu şüphesiz zelil etmiş olursun, zâlimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz! Biz, Rabbinize îmân edin, diye çağıran bir dâvetçi işittik de îmân ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle birlikte al. Rabbimiz! Elçilerine vadettiklerini bize ver, kıyâmet günü bizi zelil etme.Şüphesiz sen, sözünden asla dönmezsin.Nitekim Rableri onlara (duâlarını kabul ederek şöyle) cevap verdi: Şüphesiz Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini boşa çıkarmam. (Zira kadın ve erkek olarak siz), birbirinizden (olma) siniz. Hicret edenlerin, ülkelerinden sürülüp çıkarılanların, benim yolumda eziyet çekenlerin, savaşanların ve (savaşta şehîd olarak) öldürülenlerin, Allah katından (yaptıklarının) sevabı olarak, kusurlarını mutlaka örteceğim ve onları,(ağaçlarının) altından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Mükâfatın en güzeli Allah katındadır. inkâr edenlerin diyar diyar gezip refah içinde dolaşması, seni aldatmasın; az bir faydalanmadan sonra onların varacakları yer cehennemdir.O ne kötü duraktır!Fakat Rablerinden sakınanlara, Allah katından konukluklar bulunan,içlerinden ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları cennetler vardır.Allah katındaki şeyler, iyi olanlar için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden Allah'a huşu duyarak inanıp Allah'ın âyetlerini az bir değere değişmeyenler vardır.işte onların ecirleri Rablerinin katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey îmân edenler! Sabredin, (düşman karşısında) sebat gösterin ve cihada hazırlıklı bulunun, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz."(4)

(1) Buhârî, Bkz. Fethu’l-Bârî, 11/113, Müslim, 4/2083.
(2) "Kim bunu derse bağışlanır, duâ ederse, duâsı kabul olunur. Eğer kalkıp abdest alır, sonra da namaz kılarsa, namazı kabul olunur." Buhârî, Bkz. Fethu’l-Bârî, 3/39 ve başkası. Lafız, ibn-i Mâce'ye âittir. Bkz. Sahih-i ibn-i Mâce, 2/335.
(3) Tirmizî, 5/473. Bkz. Sahih-i Tirmizî, 3/144.
(4) Âl-i imrân Sûresi:190-200. Buhârî,Bkz. Fethu’l-Bârî, 8/237, Müslim, 1/530.

ELBiSE GiYERKEN YAPILAN DUÂ

5- "Bana bu (elbiseyi) giydiren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet harcamaksızın beni onunla rızıklandıran Allah’a hamd olsun."(1)
6- "Yeni elbise giyesin, hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin!"(2)

(1) Nesâi dışındaki sünen sahipleri rivâyet etmiştir.Bkz.irvâu’l-Ğalîl,7/47.
(2) ibn-i Mâce, 2/1178, Beğavî, 12/41. Bkz. Sahih-i ibn-i Mâce, 2/275

ELBiSE ÇIKARIRKEN YAPILAN DUÂ

7- "Allah’ın adıyla (çıkarırım)."(1)


(1) Tirmizî, 2/505 ve başkası.Bkz. irvâu’l-Ğalîl, hadis: 49, Sahihü’l-Câmi', 3/203

ABDESTTEN ÖNCE YAPILAN DUÂ

8- "Allah’ın adıyla (abdeste başlarım)." (1)

(1) Ebu Dâvud, ibn-i Mâce, Ahmed; Bkz. irvâu’l-Ğalîl (1/122).

ABDESTTEN SONRA YAPILAN DUÂ

09- "Allah’tan başka hak ilâh olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına şehâdet ederim. Yine Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim." (1)
10- "Allahım! Beni çokça tevbe edenlerden kıl ve beni (günah ve pisliklerden) temizlenenlerden kıl." (2)
11- "Allahım! Sana hamd ederek seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senden başka hak ilah olmadığına şehâdet ederim.Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim." (3)

(1) Müslim (1/209)
(2) Tirmizi (1/78). Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (1/18).
(3) Nesâî,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle(s.173).Bkz.irvâu’l-Ğalîl(1/135- 2/94).

EVDEN ÇIKARKEN YAPILAN DUÂ

12- "Allah’ın adıyla (çıkarım). Allah’a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet, ancak Allah’ındır.” (1)
13- "Allahım! (Hidâyetten) sapmaktan veya (başkası tarafından) saptırılmaktan, hata etmekten veya (başkası tarafından) hataya düşürülmekten, zulmetmekten veya (başkası tarafından) zulme uğramaktan, câhiller gibi hareket etmekten veya (başkasının bana) câhillere davrandığı gibi davranma-sından sana sığınırım." (2)

(1) Ebu Dâvud (4/325), Tirmizi (5/490), Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/151).
(2) Sünen sahipleri; Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/152), Sahih-i ibn-i Mâce (2/336).

EVE GiRERKEN YAPILAN DUÂ

14- "Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık ve sadece Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ettik.Sonra âilesine selâm versin." (1)

(1) Ebu Dâvud (4/325) tahric etti. Allâme Abdulaziz b. Baz, (Tuhfetü’l-Ahyar s.28) isnadının hasen olduğunu söyler. Bir diğer sahih hadis de şöyledir; “Kişi evine girerken ve yemek yerken Allah’ı zikrettiğinde şeytan (ashabına) “Size burada ne geceleyecek yer, ne de akşam yemeği var, der” Müslim, (h.2018).

CÂMiYE GiDERKEN YAPILAN DUÂ

15- "Allahım! Kalbimde bir nûr ve dilimde bir nûr kıl. Kulağımda bir nûr ve gözümde bir nûr kıl. Üstümde bir nûr ve altımda bir nûr kıl. Sağımda bir nûr ve solumda bir nûr kıl. Önümde bir nûr ve arkamda bir nûr kıl. Nefsimde bir nûr kıl. Benim için büyük bir nûr ve yüce bir nûr kıl. Bana bir nûr kıl. Beni bir nûr kıl. Allahım! Bana bir nûr ver. Sinirlerimde bir nûr, etimde bir nûr ve kanımda bir nûr kıl. Saçımda bir nûr ve tenimde bir nûr kıl."(1)
16- "Allahım! Kabrimde benim için bir nûr, kemiklerimde bir nûr kıl" (2)
17- "Nûrumu artır, nûrumu artır, nûrumu artır" (3)
18- "Bana nûr üstüne nûr bağışla" (4)

(1) Bu hasletlerin hepsi için Buhârî (11/116; h.6316) ve Müslim (1/526, 529, 530; h 763)
(2) Tirmizi h. 3419 (5/483).
(3) Buhâri, Edebü’l-Müfred (s.258; h.695). Elbâni “hadis sahihtir” der, Bkz. Sahihu Edebi’l-Müfred (h.536).
(4) ibn-i Hacer Fethu’l-Bâri ve Kitabu’d-Duâ’da ibn-i Ebî Âsım’a isnaden. Bkz. Fethu’l-Bâri (11/118): “Çeşitli rivâyetlerde yirmi beş haslet toplandı” demiştir.

EZÂN DUÂSI

19- "Bu eksiksiz dâvetin (tevhîd dâvetinin) ve devamlı kılınan namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed’e vesile ve fazileti ihsan eyle. Ve O’nu vâdettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir. [Şüphesiz sen, vaadinden asla dönmezsin]." (1)
"Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. inneke lâ tuhlifu'l-mîâd"

(1) Buhâri (1/152);Tırnak içindeki kısım Beyhaki’den (1/410) Abdulaziz b. Baz,(Tuhfetu’l-Ahyar s.38) bu ziyadenin geldiği isnadın hasen olduğunu söyler. Elbânî rahimehullah bu ziyadenin şâz olduğunu belirtmiştir. Bkz. el-irvâ (243)

iSTiHÂRE DUÂSI

Câbir b. Abdullah -Allah ondan râzı olsun- şöyle der: 20- "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize, Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi tüm işlerde istihâre etmeyi öğretir ve şöyle buyururdu: -Sizden biriniz bir işi yapmaya karar verirse, (beş vakit) farz namazın dışında iki rekat (nâfile) namaz kılsın.
Sonra şöyle desin: -Allahım! ilmine başvurarak senden (bu iki şeyden) en hayırlı olanını isterim. Kudretine dayanarak senden (bu iki şeyden) en uygun olanını takdir etmeni isterim. Senden, yüce ihsanını isterim.Sen güç yetirirsin, ben güç yetiremem.Sen bilirsin, ben bilemem.Sen bilinmeyenleri en iyi bilensin. Allahım! Bu işi -(burada ihtiyacını söyler)- benim için; dinimde, yaşantımda ve işimin sonunda iyi biliyorsan, onu bana takdir et, kolaylaştır ve sonra bereketli kıl. Bu işin benim için; dinimde, yaşantımda ve işimin sonunda şerli olarak biliyorsan, onu benden, beni de ondan uzaklaştır ve benim için nerede olursa hayır olanı takdir et. Sonra, beni ondan (takdir ettiğin hayırdan) razı kıl." (1)

‘‘Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemu vela â'lemu ve ente allâmu'l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâzâ'l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va'kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. ’’

Allah Teâlâ’ya istihâre ile danışan, müminler ile de istişâre eden ve işinde araştıran kimse pişman olmaz.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "(Ey Nebi!istişâreye gerek duyulan) iş hakkında onlara danış.(istişâreden sonra) kararını verdiğin zaman, artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, (kendisine) tevekkül edenleri sever." (2)

(1) Buhâri (7/162).
(2) Âl-i imrân Sûresi: 159

SABAH VE AKŞAM YAPILAN DUÂLAR

21- "Hamd, yalnızca Allah’adır. Salât ve selâm, kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e olsun." (1) (Elhamdulillahi vahdehu, vessalatu vesselamu ala men enebiyye ba'dehu)
22- "Allah, O'ndan başka hak ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, Hayy, Kayyûm’dur (her an yarattıklarınızı gözetleyendir).Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur.O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir. O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Göklerin ve yerin gözetilmesi O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür." (2)
(Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu)
23- Üç kere:
Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: O Allah birdir. Allah Samed’dir, (her şeyden müstağnidir ve her şey O'na muhtaçtır).O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir." (3)
Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: Yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım." (4)
Bismillahirrahmânirrahîm "De ki: insanlar ve cinlerden olup insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdârı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım." (5)
Diğer dualar,
24- Üç kere: "Allahım! Bedenime âfiyet ver. Allahım! Kulağıma âfiyet ver. Allahım! Gözüme âfiyet ver. Senden başka hak ilah yoktur. Allahım! Küfürden ve fakirlik-ten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka hak ilah yoktur." (6)
(Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'ı, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ente, Allahümme inne euzü bike minel küfri vel fakri ve euzü bike min azabi vel kabri, la ilahe illa ente)
25- Yedi kere: "Allah bana yeter. O’ndan başka hak ilah yoktur. Ben, yalnızca O’na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir." (7)
(Hasbiyallahu la ilahe illa hüve, aleyhi tevekkeltü, hüve rabbül arşil aziym)
26- Üç kere: "ismiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği Allah’ın adıyla (sığınırım). O, hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir." (8)
(Bismillahillezi la yedurru measmihi şey ün fil erdı vela fissemai vehüves semiul aliym)
27- Yüz kere: "Allah’a hamd ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim." (9)
(Subhanellahi vebihamdihi)

(1) Enes b. Mâlik -radıyallahu anh-’den; Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e isnâden şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Sabah namazından güneş doğana kadar Allah’ı zikreden bir topululukla oturmam, ismâil soyundan dört kişiyi azad etmemden bana daha sevimlidir. ikindi namazından güneş batana kadar Allah’ı zikreden bir toplulukla oturmam dört kişiyi azad etmemden bana daha sevimlidir.” Ebu Dâvud, (h.3667). Elbâni, hadisin hasen mertebesinde olduğunu söyler.Bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (2/698).
(2) Bakara Sûresi: 255
(3) ihlas Sûresi
(4) Felak Sûresi
(5) Nas Sûresi
(6) Ebu Dâvud (4/324), Ahmed (5/42), Nesâi, Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (h.22), ibn-i es-Sünnî (h.69), Buhâri Edebu’l-Müfred. Abdulaziz b. Baz, isnadın hasen mertebesinde olduğunu söyler; Bkz. Tuhfetu’l-Ahyar (s.26).
(7) Kim bunu sabahladığı ve akşamladığı zaman yedi kere söylerse,onu üzen dünya ve âhiret işlerine Allah kâfidir” ibn-i es-Sünnî (h.71) merfû, Ebu Dâvud (4/321) mevkûfen tahric etmiştir.Şuayb ve Abdülkâdir el-Arnavût isnadının sahih olduğunu söylemişlerdir.Bkz.Zâdu’l-Meâd (2/376).
(8) “Sabah ve akşam üç kere söyleyene hiçbir şey zarar veremez.” Ebu Dâvud (4/323), Tirmizi (5/465), ibn-i Mâce ve Ahmed tahric etmiştir. Abdulaziz b.Baz, isnadının hasen olduğunu kaydeder; Tuhfetu’l-Ahyar (s.39). Bkz. Sahih-i ibn-i Mâce (2/332).
(9) “Sabahladığı veya akşamladığı zaman yüz kere bunu söyleyen kimse, başkası da onun kadar veya daha çok söylemedikçe; kıyâmet gününe onun getirdiğinden daha faziletli bir amel getiremez." Müslim (4/2071).

UYKUDA KORKAN VEYA ÜRKÜTEN BiR ŞEYLE KARŞILAŞAN KiMSENiN YAPACAĞI DUÂ

28- "Gazabından, cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve bana gelmelerinden Allah’ın eksiksiz sözlerine (isimlerine ve kitaplarına) sığınırım." (1)
(Euzü bikelimatillahi ettemmati min gadabihi ve ıkabihi ve şerri ıcadihi, ve min hemezeti şeyatıni ve en yahdurun)

(1) Ebu Dâvud, (4/12), Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/171).

ÜZÜNTÜ VE KEDER ANINDA YAPILAN DUÂ

29- "Allahım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Alnım (kontrolüm) senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Senin, benim hakkımdaki takdirin adâlettir.Kendini isimlendirdiğin yahut Kitabında indirdiğin, yahut kullarından birisine öğrettiğin, yahut katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın, sana âit her ismin hakkıyla: Kur’ân’ı, kalbimin sevinci, gönlümün rahata kavuşması, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi (için vesile) kıl(manı dilerim)." (1)
30- "(Allahım!) Senden başka hak ilah yoktur. Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum." (2)
(La ilahe illa ente subhaneke inni küntüminez zalimin)

(1) Ahmed, (1/391). Elbâni, tashih etmştir
(2) Tirmizi, (5/529). Hâkim, sahih olduğunu söylemiş, imam Zehebi de buna muvafakat etmiştir; (1/505). Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/168).

DÜŞMANA KARŞI YAPILAN DUÂ

31- "Ey Kitabı (Kur'ân'ı) indiren, hesabı çabuk gören Allahım! Düşman gruplarını hezimete uğrat! Allahım! Onları hezimete uğrat ve onları (belâlarla) sars." (1)
(Allahümme münzilel kitabi, serialhisabi, ihzimil ehzebe, Allahümmehzim hüm ve zelzilhüm)

(1) Müslim, (3/1362).

BiR TOPLULUKTAN KORKAN KiMSENiN YAPACAĞI DUÂ

32- "Allahım! Beni, onlara karşı dilediğin şekilde koru." (1)
(Allahümmekfinihim bima şi'te)

(1) Müslim, (4/2300).

BORCUN ÖDENMESi iÇiN YAPILAN DUÂ

33- "Allahım! Helâl rızkınla yetinmeyi ve haramından uzak durmayı bana nasip eyle. Beni başkalarına muhtaç kılmayıp lütfunla zengin kıl." (1)
(Alahümmekfini bihelalike an haramike ve e'nini bifadlike ammen sivake)

(1) Tirmizi, (5/560); Bkz. Sahih-i Tirmizi, (3/180).

ZOR BiR iŞLE KARŞILAŞAN KiMSENiN YAPACAĞI DUÂ

34-"Allahım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Eğer sen dilersen zoru kolay kılarsın." (1)
(Allahümme la sehla illa ma cealtehü sehlen, ve ente tecalül hazne iza şi'te sehlen)

(1) ibn-i Hibban, es-Sahih (Mevârid) (h.2427) ve ibn-i es-Sünnî, (h.351). Hafız ibn-i Hacer, “Bu sahih bir hadistir” der. Abdülkadir El-Arnavût, e-Ezkâr’ın tahricinde sahih olduğunu söyler (s.106).

ÇOCUĞU OLAN KiMSEYi TEBRiK ETMEK iÇiN YAPILAN DUÂ VE ONUN BUNA KARŞILIK YAPACAĞI DUÂ

35- "Sana bahşedilen (çocuğu) Allah, senin için mübârek kılsın. Onu bahşeden (Allah’a) şükredesin. (Çocuğun) buluğa ersin ve onun iyiliğiyle rızıklandırılasın." (1)
(Barekallahü leke filmevhübi leke, ve şekertel vehibe, vebelağa eşeddehü ve ruzikte birrahü)
TEBRiK EDiLEN KiMSE iSE ONA ŞÖYLE DUÂ EDER
"Allah da sana bereket versin ve bereketini dâim kılsın. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Allah seni de bir benzeri ile rızıklandırsın ve sevabını çoğaltsın" şeklinde karşılık verir. (2)

(1) “Kuvvetli mümin, zayıf müminden Allah’a daha hayırlı ve daha sevimlidir. Hepsinde de hayır vardır.Yararına olan şeyde hırslı ol. Allah’tan yardım dile, âciz olma! Sana bir şey isâbet ederse, “keşke şöyle şöyle yapsaydım” deme. Fakat “Allah’ın takdiridir.O ne dilerse, onu yapar" de. Çünkü “keşke” şeytanın ameline yol açar.” Müslim, (4/2052).
(2) Nevevi, el-Ezkâr (s.349), Selim el-Hilâli, Sahihu’l-Ezkâr (2/713).

ÇOCUKLARIN KORUNMASI iÇiN YAPILAN DUÂ

36- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Hasan ve Hüseyin’i; "Sizi, her şeytan ve haşereden, her kötü gözden, Allah’ın eksiksiz sözlerine (isimlerine ve kitaplarına) sığındırırım" diyerek sakındırırdı. (1)

(1) Buhâri, (4/119), ibn-i Abbas –Allah ondan râzı olsun-, hadisi.

HASTA ZiYÂRETiNDE HASTAYA YAPILAN DUÂ

37- "Zararı yok, inşaallah günahlarını temizler." (1)
(La be'se tahurun inşeellah)

(1) “Kuvvetli mümin, zayıf müminden Allah’a daha hayırlı ve daha sevimlidir. Hepsinde de hayır vardır.Yararına olan şeyde hırslı ol. Allah’tan yardım dile, âciz olma! Sana bir şey isâbet ederse, “keşke şöyle şöyle yapsaydım” deme. Fakat “Allah’ın takdiridir.O ne dilerse, onu yapar" de. Çünkü “keşke” şeytanın ameline yol açar.” Müslim, (4/2052).

VEFÂT ETMEK ÜZERE OLANA TELKiNDE BULUNMAK

38- "Kimin (ölmeden önce) son sözü, ‘La ilâhe illallah’ olursa, cennete girer.” (1)

(1) Ebu Dâvud, (3/190). Bkz. Sahihu’l-Câmi (5/432)

BAŞINA BiR BELÂ GELEN KiMSENiN YAPACAĞI DUÂ

39- "Şüphesiz ki bizler, Allah'ın kullarıyız ve (âhirette) dönüşümüz de yalnızca O’nadır. Allah’ım! Başıma gelen musibet sebebiyle bana ecir ver ve bana ondan daha hayırlısını bağışla." (1)
(innelillahi ve inne ileyhi raciun, ellahümme' curni fi musıybeti, ve eğlif ğayran minhe)

(1) Müslim, (2/632).

TAZiYE (BAŞSAĞLIĞI) DUÂSI

40- "Aldığı Allah’ındır, verdiği Allah’ındır. Her şey O’nun katında belirli bir ecel iledir. Sabret ve karşılığını Allah’tan bekle." (1)

(1) Buhâri, (2/80); Müslim, (2/636).

CENÂZE KABRE KONULURKEN YAPILAN DUÂ

41- "Allah’ın adıyla ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünneti üzere." (1)
(Bismillahi ve ala sünneti rasulillah)

(1) Ebu Dâvud, (3/314); Ahmed: “Allah’ın adıyla ve Rasûlullah’ın milleti üzere” lafzıyla. iki sened de sahihtir

RÜZGÂR ESERKEN YAPILAN DUÂ

42- "Allahım! Senden bu rüzgarın hayrını diler ve şerrinden de sana sığınırım." (1)
(Allahümme inne eselüke ğayra he ve euzü bike min şerre he)

(1) Ebu Dâvud, (4/326); ibn-i Mâce, (2/1228).

GÖK GÜRLEDiĞiNDE YAPILAN DUÂ

43- "Gök gürültüsünün hamd ederek; meleklerin de heybetinden dolayı kendisini tesbih ettiği (Allah’ı) tüm noksanlıklardan tenzih ederim." (1)
(Subhanellezi yusebbihurradu bihamdihi velmelaiketü min ğıfetihi)

(1) Abdullah b. Zübeyr -Allah ondan râzı olsun- gök gürültüsünü işitince konuşmayı bırakır ve şöyle derdi:..Hadis zikredilir”. Muvatta, (2/992). Elbâni, “Mevkuf olarak isnadı sahihtir” der

YAĞMUR YAĞARKEN YAPILAN DUÂ

44- "Allahım! Bunu faydalı çok yağmur eyle." (1)
(Allahümme sayyeben nafian)

(1) Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (2/518).

YAĞMURDAN SONRA YAPILAN DUÂ

45- "Allah’ın lütuf ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı." (1)
(Mutırna bifadlillahi verahmetihi)

(1) Buhâri, (1/205); Müslim, (1/83).

YAĞMURUN KESiLMESi iÇiN YAPILAN DUÂ

46- "Allahım! Üzerimize değil etrafımıza yağmur yağdır. Allahım! Tepelere,dağlara, vâdilere ve ağaç biten yerlere yağdır." (1)

(1) Buhâri, (1/224); Müslim (2/614)

HiLÂL GÖRÜLÜNCE YAPILAN DUÂ

47- "Allah en büyüktür.Allahım! Hilali bize emniyet, îmân, selâmet, islâm, sevdiğin ve râzı olduğun şeylerde başarı ayı kıl ey Rabbimiz.(Ey hilâl!) Benim ve senin Rabbin Allah’tır." (1)
(Allahu ekber, Allahümme ehheltü aleyna bi'emni vel imani, vesselameti vel islami, vettevfiki lima tühıbbü rabbena ve terda, rabbena verabbükellah)

(1) Tirmizi, (5/504); Dârimi, lafzıyla (1/336); bkz. Sahih-i Tirmizi (3/157)

YEMEKTEN ÖNCE YAPILAN DUÂ

48- "Biriniz yemeğe başlarken; 'Bismillah' desin. Başında söylemeyi unutursa, hatırladığı zaman; 'Bismillahi fi evvelihi ve ahırihi' Başında ve sonunda Bismillah’ desin." (1)

(1) Ebu Dâvud, (3/347); Tirmizi, (4/288). Bkz. Sahih-i Tirmizi (2/167).

YEMEKTEN SONRA YAPILAN DUÂ

49- "Benden hiçbir güç ve kuvvet harcamak-sızın bana bu yemeği yediren ve beni onunla rızıklandıran Allah’a hamd olsun." (1)
(Elhamdulillahillezi etameti heze ve razekanihi ğayri havlin minne ve la kuvveti)

(1) Nesâi dışında diğer sünen sahipleri. Bkz. Sahih-i Tirmizi (3/159).

AKSIRINCA YAPILAN DUÂ

50- "Sizden biriniz aksırınca: ‘Elhamdulillah’ desin. (Bunu işiten) kardeşi veya arkadaşı: (Yerhamukellah) ‘Allah sana merhamet etsin’ desin. (Aksıran da ona): (Yehdikümüllahü ve yuslihu beleküm) "Allah size hidâyet etsin ve hâlinizi düzeltsin’ desin." (1)

(1) Buhâri, (7/125).